ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หมายเหตุ (Note)
ในการนำข้อมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช. ไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
Reproducing data and materials in this webpage is requested to be given their sources.
ข้อมูลสถิติ  >>  เศรษฐกิจ  >>  บัญชีประชาชาติ >> 
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2560 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2017 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2560 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2017 Edition (บทวิเคราะห์)
ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2560 GPP CVMs Time Series Data 1995-2017 (Excel File)
     
วิธีจัดทำผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (GPP CVMs)
วิธีจัดทำผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (GPP CVMs)
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด อนุกรมเดิมแบบปีฐานคงที่ ปี พ.ศ. 2531 (Old Series: Fixed Base Year at 1988 Price)
GPP 1995 - 2009 (16 Sectors) (Excel File)
GPP 1981 - 1995 (11 Sectors) (Excel File)
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์