logo
หน้าหลัก >> รายงาน/ เอกสารวิชาการ/ บทความ

รายงาน/ เอกสารวิชาการ/ บทความ


หลักเกณฑ์การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 ของ สศช.

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยในปีแรกของแผรพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในระดับภาคของประเทศไทย

โครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

โครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model)

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทย ปี 2558

แบบจำลอง Current Quarter Model (CQM) กับการประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาส

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาต้นแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2556

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2555

รายงานการติดตามผลการพัฒนาระดับภาคในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พศ.(2555-2559) และแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดกาญจนบุรี และนครพนม

สรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อความยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Purchasing Power Parity ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อและค่าใช้จ่ายจริง


หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!