logo
เกี่ยวกับ สศช.
โครงสร้าง

โครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
อ่านทั้งหมด

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
 1. สำนักงานเลขาธิการ (สลก.) 
 2. สำนักบัญชีประชาชาติ (สบป.) 
 3. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา (สปผ.) 
 4. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (สพข.)  
 5. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.)  
 6. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.)
 7. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)
 8. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.)
 9. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) 
 10. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ (สนส.)
 11. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม (สพส.)
 12. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (สพท.)
 13. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศม.)
 14. สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สทว.)
 15. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (สวค.)
 16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
 17. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
 18. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th