logo

สถิติผู้เข้าชมเพจ evaluate_develop
000000
ข้อมูลสถิติ >> 
ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ปีที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561)
ประเมินผลการพัฒนา

จดหมายข่าวอยู่เย็นเป็นสุขรายไตรมาส
อ่านทั้งหมด

การพัฒนาดัชนีชี้วัด
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการพัฒนา
อ่านทั้งหมด

ดัชนีวัดการพัฒนา
อ่านทั้งหมด

การติดตามประเมินผล
อ่านทั้งหมด

Multimedia / VDO on Demand
อ่านทั้งหมด


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th