logo

เกี่ยวกับ สศช.

คณะกรรมการ สศช.not insert alt on tag images
นายสนิท อักษรแก้ว
ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • พ.ศ. 2508 วนศาสตร์บัณฑิต (วน.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2513 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2518 Ph.D. (Plant Ecology) Michigan State University, USA.

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                 ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
                 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
                 ประธานกรรมการบริหารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน กรรมการอุทยานแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ
 • พ.ศ. 2551-2553 กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2547-2553 ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • พ.ศ. 2548-2553 กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยพะเยา
 • พ.ศ. 2535-2536 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2534-2535 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

not insert alt on tag images
นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Economics), University of Toronto, Canada (2535)
 • MA. (Economics)ภาคภาษาอังกฤษคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2526)
 • ศบ. (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2522)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2552 – 2558 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2543 – 2556 ผู้อำนวยการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง
 • พ.ศ. 2548 – 2552 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • พ.ศ. 2551 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ
 • พ.ศ. 2551 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ นายสมัคร สุนทรเวช
 • พ.ศ. 2549 – 2551 กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2547 – 2549 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank Institute – ADBI), Tokyo, Japan
 • พ.ศ. 2547 กรรมการ บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด
 • พ.ศ. 2542 – 2543 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank Institute – ADBI), Tokyo, Japan
 • พ.ศ. 2539 – 2542 ผู้อำนวยการกองวางแผนส่วนรวม
 • พ.ศ. 2539 – 2540 ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา
 • พ.ศ. 2538 – 2539 หัวหน้าฝ่ายวางแผนอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2537 – 2539 คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

not insert alt on tag images
นายวรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ
การศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนราชินี
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมสาธิตปทุมวัน (2500-2505)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2506-2507)
 • คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2508)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย Leederville Technical School, Perth ประเทศออสเตรเลีย (2508)
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย (2513)
 • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา (2517)
 • ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา (2524)
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 37) (2537)

ประวัติการทำงาน

 • อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • ประธานคณะกรรมการประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
 • ที่ปรึกษาสำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัท CP ALL (มหาชน) จำกัด
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)
 • กรรมการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Board of Governors, Kenan Institute of Asia)
 • กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อุปนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ)
 • คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 • คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.อ.)
 • คณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
 • คณะกรรมการองค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)

not insert alt on tag images
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ
การศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลสัมมาชีวศิลป์
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • Prior's Field, Godalming, Surrey, England
 • B.A. in Social Relations Harvard University
 • Ed.D Harvard Graduate School of Education
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2540

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการมูลนิธิกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • นายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี
 • รองประธานมูลนิธิคุณพุ่ม
 • กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • กรรมการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 • กรรมการอำนวยศิลป์มูลนิธิ ครูจิตร – ครูเอิบ ทังสุบุตร
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ-การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • กรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 • กรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย
 • กรรมการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

not insert alt on tag images
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ
การศึกษา
 • การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา (2518 – 2519)
 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา (2518)
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา (2514)
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา (2514)

ประวัติการทำงาน

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

not insert alt on tag images
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ
การศึกษา
 • Bachelor of Engineering University of London, UK
 • Doctor of Engineering University of London, UK

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒)
 • คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. ๒๕๔๙ -๒๕๕๒)
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๑ -๒๕๔๙)

not insert alt on tag images
นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการ
การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัญฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • การร่างกฎหมายประเทศอินเดีย (Law Drafting Certificate, India)
 • ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อดีต)
 • กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (อดีต)
 • กรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (อดีต)
 • กรรมการบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
 • กรรมการการประปานครหลวง (ปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปัจจุบัน)
 • กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) (ปัจจุบัน)
 • กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน (ปัจจุบัน)
 • กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปัจจุบัน)
 • ประธานอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ปัจจุบัน)
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

not insert alt on tag images
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
กรรมการ
การศึกษา
 • 2503 – 2508 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • 2509 – 2513 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 2546 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2546 – ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิส่งเสริมนวัตกรรมวิศวกรรม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2551 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย
 • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2553 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย
 • 2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย (ภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทยโดยความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • 2558 – ปัจจุบัน นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสถาบันยานยนต์ไทย
 • 2559 – ปัจจุบัน คณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
 • 2560 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
 • 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางเสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการ

การศึกษา

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
 • ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ด้านพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ Washington State University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
 • Harvard Business School; Advance Management Program (AMP 178)
 • MIT ; Sloan School of Management; Entrepreneur Development Program (EDP 2015)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 21 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2002
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อนุกรรมการ ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 คณะที่ 6 ( พ.ย.2560 – 2564)
 • คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 114/2560) (24 กุมภาพันธ์ 2560 )
 • ประธานคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด 9 มิถุนายน 2559- 31 สิงหาคม 2560
 • นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2560
 • กรรมการ THAILAND SMEs CENTER หอการค้าไทย ประจำปี 2560-2561
 • รองประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยว หอการค้าไทย ประจำปี 2560-2561
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย 2560-2561
 • รองประธานคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หอการค้าไทย ประจำปี 2560-2561
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า หอการค้าไทย ประจำปี 2560-2561

not insert alt on tag images
นางเมธินี เทพมณี
กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารสารสนเทศ (Management Information Systems)
  University of Bridgeport รัฐคอนเนคติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in "Public Sector Administration : Studies on the Strategic Information Technology
  for Tax Administration:, Wellington College, Wellington, New Zealand.
 • Post Graduate Diploma in "The RVB Executive Program in Management Specialization in
  Managerial Control and Management Information Systems",
  The Netherland International Institute for Management (RVB), Netherlands.

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2546 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2551 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2554 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2554 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2557 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2558 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

not insert alt on tag images
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
กรรมการ
การศึกษา
 • ปี 2528 M.Sc. (National Development and Project Planning (ทุนรัฐบาลอังกฤษ) University of Bradford, England
 • ปี 2525 B.Sc. (Mathematics and Economics)University of Surrey, England

ประวัติการทำงาน

 • ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ระดับ 11) สำนักงบประมาณ
 • ตำแหน่งในอดีต รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ระดับ 10) สำนักงบประมาณ
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 สำนักงบประมาณ รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณของ ศาล และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ

not insert alt on tag images
นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ
การศึกษา
 • M.S. (Economic Policy and Planning) Northeastern University, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคลัง
 • พ.ศ. 2558 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
 • พ.ศ. 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
 • พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
 • พ.ศ. 2552 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 • พ.ศ. 2551 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี
 • พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการกลุ่มการวางแผนภาษีในภาพรวม
 • พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีเงินได้
 • พ.ศ. 2544 หัวหน้าฝ่ายนโยบายภาษีเงินได้
 • พ.ศ. 2542 หัวหน้าฝ่ายเขตการค้าเสรีอาเซียน

not insert alt on tag images
นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

การศึกษา

 • 2531 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2534 A.M. in Economics, Harvard University Cambridge, MA, U.S.A.
 • 2537 Ph.D. in Economics, Harvard University Cambridge, MA, U.S.A.
 • 2548 Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, U.S.A.
 • 2550 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • 2550 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557 Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2537 - 2543 นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 • 2541 - 2543 ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง (ลาพักจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
 • 2543 - 2551 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ
 • 2552 - 2556 รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2556 - 2558 ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • 1 ตุลาคม 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

not insert alt on tag images
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การศึกษา

 • ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทMaster of Public Administration, Pi Alpha Alpha
  (National Honor Society for Public Affairs and Administration),
  Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกสาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ
  และการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • 2531-2536 อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2536-2539 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2539-2543 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2543-2545 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 • 2545-2556 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 2556-2557 เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.)
 • 2557-30 ก.ย. 2559 ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 1 ต.ค. 2559-29 มิ.ย. 2561 เลขาธิการคณะกรรมการ
  พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 29 มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน เลขาธิการสภาพัฒนาการ
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th