logo

เกี่ยวกับ สศช.

ความเป็นมาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "สภาพัฒน์" หรือ "สภาพัฒนาฯ" นั้น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2493 โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่า "สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ" มีหน้าที่เสนอความเห็นและคำแนะนำตลอดจนข้อชี้แจงต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ
 
ต่อมาคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกได้เสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ "สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ" ให้มีมาขึ้น และให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่วางแผนพัฒนาประเทศขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ดังนั้นในปี 2502จึงได้มีการปรับโครงสร้างการทำงานและเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานแห่งนี้ใหม่เป็น "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ" จนกระทั่งในปี 2515 มีการนำกระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมเข้ามาใช้ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็น "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้โดยสำนักงานฯ อยู่ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดมา
เลขาธิการจากอดีตถึงปัจจุบัน
not insert alt on tag images not insert alt on tag images not insert alt on tag images not insert alt on tag images
ลำดับที่ 16
ทศพร ศิริสัมพันธ์
2561-ปัจจุบัน
ลำดับที่ 15
นายปรเมธี วิมลศิริ
2558-2561
ลำดับที่ 14
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
2553-2558
ลำดับที่ 13
นายอำพน กิตติอำพน
2547-2553
not insert alt on tag images not insert alt on tag images not insert alt on tag images not insert alt on tag images
ลำดับที่ 12
นายจักรมณฑ์ ผาสุภานิช
2545-2547
ลำดับที่ 11
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
2542-2545
ลำดับที่ 10
นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม
2539-2542
ลำดับที่ 9
นายสุเมธ ตันติเวชกุล
2537-2539
not insert alt on tag images not insert alt on tag images
ลำดับที่ 8
นายพิสิฏฐ ภัคเกษม
2532-2537
ลำดับที่ 7
นายเสนาะ อูนากูล
2523-2532
ลำดับที่ 6
นายกฤช สมบัติสิริ
2518-2523
ลำดับที่ 5
นายเสนาะ อูนากูล
2516-2518
not insert alt on tag images
ลำดับที่ 4
นายเรณู สุวรรณสิทธิ์
2513-2516
ลำดับที่ 3
นายประหยัด บูรณศิริ
2506-2513
ลำดับที่ 2
นายฉลอง ปึงตระกูล
2499-2506
ลำดับที่ 1
นายสุนทร หงส์ลดารมภ์
2493-2499

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th