รายงานภาวะสังคม
รายงานภาวะสังคม ปี 2561
วันที่ 5 มิ.ย. 2561
 
ตัวชี้วัดภาวะสังคม 2561 2560
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
การมีงานทำ (พันคน) 37,911 38,404 37,884 37,361 37,205 37,647 37,538 37,443
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.93 0.96 1.07 1.24 1.2 1.19 1.22 1.21
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 232.8 319.0 252.5 335.7 256.0 271.4 350.1 335.6
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)                
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)                
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 44.81 45.10 45.01 45.68 45.06 45.36 45.49 45.80
- มัธยมศึกษาตอนต้น 16.73 16.84 16.69 16.56 16.88 16.85 16.38 16.39
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 13.20 13.04 12.94 12.77 12.75 12.61 12.77 12.64
- อาชีวศึกษา 3.65 3.68 3.62 3.52 3.66 3.76 3.60 3.71
- วิชาชีพชั้นสูง 5.27 5.15 5.28 5.15 5016 5.18 5.22 4.99
- มหาวิทยาลัย 16.34 16.18 16.46 16.32 16.49 16.25 16.54 16.46
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)                
- ปอดอักเสบ 58,245 88,717 57,985 57,835 68,401 79,748 53,992 65,600
- ไข้เลือดออก 10,604 31,073 24,156 4,998 11,238 20,995 12,936 8,020
- มือ เท้า และ ปาก 7,207 31,518 19,247 8,694 7,982 28,213 18,248 15,746
- ไข้หวัดใหญ่ 38,128 103,721 25,128 36,849 50,567 108,122 18,930 20,192
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 164.87 158.56 163.43 142.64 139.27 133.40 119.04 144.83
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย) 1,823 2,183 1,161 1,766 2,058 2,304 2,807 1,701

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์