ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
รมช.พาณิชย์ และเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ. ศรีสะเกษ (20 พ.ย. 2556)
รมช.พาณิชย์ และเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ. ศรีสะเกษ เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อาเภออุทุมพรพิสัย และอาเภอเมือง ณ ห้องประชุมของแต่ละอาเภอ หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าท่วมและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งได้รับผลกระทบทาให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหาย ณ บ้านกระต่า หมู่ ๑๐ ตาบลขะยูง อาเภออุทุมพรพิสัย และบริเวณอาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ทุกภาคส่วนร่วมกำหนด “เส้นทางประเทศไทย... สู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๖ ของ สศช. (5 พ.ย. 2556)
ทุกภาคส่วนร่วมกำหนด “เส้นทางประเทศไทย... สู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๖ ของ สศช. กล่าวรายงานว่า กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมการและการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และนโยบายของรัฐบาลที่ได้บูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศและแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
การบูรณาการงานแผนที่และการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร (14 ต.ค. 2556)
การบูรณาการงานแผนที่และการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร น า ย อ า ค ม เ ติม พิท ย า ไ พ สิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้รับทราบถึงการประกาศเขตพื้นที่เหมาะสม สำ หรับการปลูกพืช ๖ ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และ ยางพารา รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมในพื้นที่
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
๗ องค์กรธุรกิจจับมือขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (26 ส.ค. 2556)
๗ องค์กรธุรกิจจับมือขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ได้มีพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ“๗ องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน” ระหว่าง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับผู้บริหารของ ๗ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ เอสซีจี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และกลุ่มมิตรผล
ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
ประธาน ADB เยือน สศช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (21 ส.ค. 2556)
ประธาน ADB เยือน สศช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr.Takehiko Nakao ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ และรับทราบเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่าง ๖ ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) รวมทั งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและ ADB ในระยะต่อไป ณ อาคารสุริยานุวัตร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ (21 ส.ค. 2556)
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ประเทศและบูรณาการแนวทางการทางานของส่วนราชการ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากศักยภาพและความต้องการของพื้นที่เป็นสาคัญ นอกจากนี้ จะดาเนินการจัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จที่สามารถสะท้อนผลการดาเนินงานได้อย่างแท้จริง มาใช้ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
แถลงข่าวการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 7 (27 พ.ค. 2556)
แถลงข่าวการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 7 แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เป็นการดาเนินการเพื่อส่งเสริมกระบวนการการรวมตัวในภูมิภาค ซึ่งรวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเริ่มต้นในปี 2558
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมผู้นำ ACMECS (15 พ.ค. 2556)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมผู้นำ ACMECS เลขาธิการฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนปฎิบัติการ ACMECS ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ซึ่งสะท้อนแนวทางการดาเนินการที่สอดคล้องกับกรอบความร่วมมืออาเซียนที่คานึงถึง “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยแผนปฏิบัติการฉบับใหม่มุ่งให้ประเทศสมาชิก ACMECS เป็น “ฐานการผลิตเดียว” ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิต ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ ของโลก และเพื่อให้แนวคิดการเป็นฐานการผลิตเดียวเป็นจริง
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
๔๐ ปี ความร่วมมือระหว่าง UNFPA - ไทย กับอนาคตประชากรไทย (15 พ.ค. 2556)
๔๐ ปี ความร่วมมือระหว่าง UNFPA - ไทย กับอนาคตประชากรไทย นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีบทบาททางยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนสู่บริบทโลก จึงได้กาหนด ๔ ยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
Press Release การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (29 เม.ย. 2556)
Press Release การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ แผนงาน GMS ได้ฉลองความร่วมมือครบรอบ 20 ปี ในปี 2555 นี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มี พัฒนาการก้าวหน้าอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน GMS ได้ดำเนินงานรวม 179 โครงการ ประกอบด้วย โครงการลงทุน วงเงินรวม 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นด้านคมนาคม และพลังงาน และโครงการด้านวิชาการ วงเงินรวม 288 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้าน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 ภายใต้การดาเนินงานแผนงาน GMS (29 เม.ย. 2556)
การอานวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน ให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) เป็นแผนงาน/โครงการหลักของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (แผนงาน GMS) ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการลงนามความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศสมาชิก 3 ประเทศแรก ได้แก่ ไทย-ลาว-เวียดนาม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 และต่อมาประเทศสมาชิกอื่น ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ และจีนได้ร่วมเป็นภาคีความตกลงฯ และเปลี่ยนชื่อเป็นความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง หรือ CBTA ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องการขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสารและส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการใช้มาตราส่วนกลาง และให้บูรณาการ การจัดทำแผนที่ฐานของประเทศ (Master Map) (29 เม.ย. 2556)
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการใช้มาตราส่วนกลาง และให้บูรณาการ การจัดทำแผนที่ฐานของประเทศ (Master Map) เลขาธิการฯ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้ใช้มาตราส่วนกลางในการจัดทาแผนที่ฐานของประเทศใน ๒ มาตราส่วน คือ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ สาหรับใช้ในการกาหนด และวางแผนเชิงนโยบายในระดับประเทศ และมาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ สาหรับใช้ ในการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นภารกิจเฉพาะด้าน ตลอดจนแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านแผนที่
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
สัมโมทนียกถา พระเทพกิตติ โมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร (3 เม.ย. 2556)
สัมโมทนียกถา พระเทพกิตติ โมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระพุทธเจ้าจะทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้วางรากฐานพระพุทธศาสนาจนดารงมั่นมาจนถึงปัจจุบัน ก็อาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์” หรือในภาษาอังกฤษแปลว่า หลักใหญ่ใจความของพระพุทธศาสนา หลักคาสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีถึง ๘๔,๐๐๐ ข้อ โดยย่อแล้วมีอยู่ ๓ ประการ คือ หนึ่ง ไม่ทาความชั่ว สอง ทาแต่สิ่งที่ดีงาม และสาม พัฒนาจิตใจของตัวเองให้สะอาด ผ่องแผ้วอยู่เสมอ
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
นายกฯ หนุนการบริหารจัดการด้านแผนที่และโซนนิ่งภาคเกษตรของประเทศ (3 เม.ย. 2556)
นายกฯ หนุนการบริหารจัดการด้านแผนที่และโซนนิ่งภาคเกษตรของประเทศ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามการดาเนินงาน ที่ได้มอบหมายไว้ ในคราวการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตรและการจัดทาแผนที่ฐาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การพิจารณาในประเด็นสาคัญ
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนา ๖๓ ปี สศช. (27 ก.พ. 2556)
ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนา ๖๓ ปี สศช. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นายอาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นายอนันต์ แก้วกาเนิด ผู้อานวยการสานักอานวยการ สานักงบประมาณ นายพูนสุข โตชนาการ รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นางพรทิพย์ เดชภิญญา ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโอกาสแสดงความยินดีที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ครบรอบการสถาปนา ๖๓ ปี
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
“นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" (26 ก.พ. 2556)
ยุทธศาสตร์ประเทศ 1 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายสาหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ดาวน์โหลด 530 ครั้ง
สศช. ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ (21 ก.พ. 2556)
สศช. ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ กลับไปกลั่นกรองสรุปยุทธศาสตร์และกรอบแผนปฏิบัติการพร้อมจัดทารายละเอียดของแผนงาน/โครงการตามกรอบแผนปฏิบัติการที่มีความสาคัญหน่วยงานละ ๑๐ โครงการ และเสนอสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม ก่อนนาเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ร่วมสร้างกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (21 ก.พ. 2556)
ร่วมสร้างกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสัมมนา เรื่อง “บทบาทของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน” โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมอภิปรายเรื่อง “เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
รัฐบาลหนุนโซนนิ่งภาคเกษตร หาแนวทางเพิ่มผลผลิต (15 ก.พ. 2556)
รัฐบาลหนุนโซนนิ่งภาคเกษตร หาแนวทางเพิ่มผลผลิต นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การโซนนิ่งภาคเกษตร ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการจากัดสิทธิ์ของประชาชนในการปลูกพืช ถ้าส่งเสริมถูกทางจะทาให้ผลผลิตดีขึ้น และหากเกษตรกรประสงค์จะปลูกพืชอื่นๆ ก็ยังสามารถปลูกผสมได้ ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปรับวิถีชีวิตของตัวเองให้อยู่ได้ และเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ซึ่งไม่ใช่การเกษตรอย่างเดียวรวมถึงการทาประมงและอื่นๆ
ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
เร่งสร้างสะพานเชื่อมไทย-มาเลเซีย พร้อมร่วมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว (14 ก.พ. 2556)
เร่งสร้างสะพานเชื่อมไทย-มาเลเซีย พร้อมร่วมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เลขาธิการฯ กล่าวว่า การประชุม JC และ JDS ครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมหารือประจำปี ครั้งที่ ๕ ระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ในปี ๒๕๕๖ ที่ประเทศมาเลเซีย
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์