ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้โอวาทนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มาฝึกงาน ณ สภาพัฒน์ (29 มิ.ย. 2558)
เลขาธิการ สศช. ให้โอวาทนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มาฝึกงาน ณ สภาพัฒน์ การฝึกงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ (26 มิ.ย. 2558)
สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
สศช. และภาคเอกชนร่วมหารือประเด็นพัฒนาคลัสเตอร์ (15 มิ.ย. 2558)
สศช. และภาคเอกชนร่วมหารือประเด็นพัฒนาคลัสเตอร์ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการคัดเลือกกลุ่มคลัสเตอร์สาหรับดาเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาคลัสเตอร์ของคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีข้อสรุป ให้ภาคเอกชนพิจารณากาหนดคลัสเตอร์ที่มีความสาคัญ
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (15 มิ.ย. 2558)
จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สนพ.) ได้เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (15 มิ.ย. 2558)
คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ประชุมได/ร&วมกันพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำป-งบประมาณ ๒๕๕๙ ในเบื้องต/น และจะ นำเสนอผลการพิจารณาต&อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก&อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
การแถลงข่าวภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558 (13 มิ.ย. 2558)
การแถลงข่าวภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่ 9 และลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสตูล (28 พ.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่ 9 และลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสตูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เดินทางร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่9 ซึ่งจัดขึ้นที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
คณะทำงานบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (25 พ.ค. 2558)
คณะทำงานบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประธานอนุกรรมการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทางานบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษภายใต้ยุทธศาตร์ การท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทางานและเลขานุการฯ และอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวงด้านสังคม เพื่อร่วมพิจารณารายงานการสอบทานกรณีพิเศษแบบบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา JCCI พร้อมประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง และศึกษาดูงานด้านต่างๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น (22 พ.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา JCCI พร้อมประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง และศึกษาดูงานด้านต่างๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา JCCI Seminar-Development Policy in Thailand รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่น
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
แถลงข่าวการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 9 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) (21 พ.ค. 2558)
แถลงข่าวการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 9 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ภ ายห ลังก ารป ระชุม สุดยอดอาเซียน ค รั้งที่ 26 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 9 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อดีตเลขาธิการ สศช.และประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงรับมองหนังสือ "สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา" (11 พ.ค. 2558)
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อดีตเลขาธิการ สศช.และประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงรับมองหนังสือ "สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา" อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง รับมอบหนังสือ “สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” จากนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
สศช. จัดระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ (8 พ.ค. 2558)
สศช. จัดระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะประเด็นนโยบายในเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ” ในโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนา แบบคาร์บอนต่่า/Green Growth ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร จัดโดยส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
รองเลขาธิการฯ ชาญวิทย์ ลงพื้นที่ดูงานโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลนครหาดใหญ่และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (8 พ.ค. 2558)
รองเลขาธิการฯ ชาญวิทย์ ลงพื้นที่ดูงานโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลนครหาดใหญ่และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะผลิตพลังงานไฟฟ้า
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
รมช. คมนาคม พร้อมคณะตรวจความก้าวหน้าการพัฒนาภายในท่าเรือแหลมฉบัง (7 พ.ค. 2558)
รมช. คมนาคม พร้อมคณะตรวจความก้าวหน้าการพัฒนาภายในท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจความก้าวหน้าการพัฒนาภายในท่าเรือ และแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณภายนอกท่าเรือ
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดทำหนังสือ “สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” ร่วมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา (6 พ.ค. 2558)
สภาพัฒน์จัดทำหนังสือ “สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” ร่วมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
อดีตเลขาธิการฯ ผู้บริหาร และประชาคม สศช. ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๕ ปี สศช. (28 เม.ย. 2558)
อดีตเลขาธิการฯ ผู้บริหาร และประชาคม สศช. ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๕ ปี สศช. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทางศาสนา โดยนาอดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทาพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ตึกสุริยานุวัตร จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
แถลงข่าวเรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมของปี 2557 (28 เม.ย. 2558)
แถลงข่าวเรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมของปี 2557 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการฯ ร่วมแถลงข่าวรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมของปี 2557
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2558 (24 เม.ย. 2558)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2558 นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบนโยบายให้เร่งรัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้เริ่มลงทุนได้ในปี ๒๕๕๘ ตามความพร้อมของพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและด่านพรมแดน
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
การประชุมทวิภาคีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (30 มี.ค. 2558)
การประชุมทวิภาคีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะต่อไป และเพื่อเตรียมการก่อนนำเข้าหารือในที่ประชุมร่วม ๓ ฝ่ายระหว่างไทย เมียนมาร์ และญี่ปุ่น ที่จะมีขึ้นในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
รมช.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช (20 ก.พ. 2558)
รมช.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักทางหลวงที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช และรับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมและการกัดเซาะชายฝั่งที่ทำให้ทางหลวงได้รับความเสียหาย
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์