ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมประเมินผลการประชุมภาครัฐ-ภาคเอกชน ปี ๕๕-๕๖ (21 ส.ค. 2557)
สศช. ร่วมประเมินผลการประชุมภาครัฐ-ภาคเอกชน ปี ๕๕-๕๖ ได้จัดทา “รายงานการติดตามและประเมินผลการประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค)” ขึ้น เพื่อรวบรวมผลการดาเนินการ ตามมติการประชุม กรอ. ภูมิภาค ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปสภาวะของประเทศ (2 มิ.ย. 2557)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปสภาวะของประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทารายงานสรุปสภาวะของประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และ ๑๔ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ของแผนงาน GMS (22 เม.ย. 2557)
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ของแผนงาน GMS โดยในสาระส้าคัญของแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการรับทราบผลด้าเนินงานส้าคัญของ GMS ภายหลังการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ ๑๘ ได้แก่ พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส่งผลให้การเชื่อมต่อกันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการร่วมลงนาม MOU จ้านวน ๒ ฉบับ
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (14 มี.ค. 2557)
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร ๕ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายหลังกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณฯ แล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เป็นอันเสร็จพิธี
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
สศช. ร่วมพิธีลงนามสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ (3 ม.ค. 2557)
สศช. ร่วมพิธีลงนามสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ เลขาธิการฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรก ของบริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือที่สาคัญระหว่างไทยและเมียนมาร์ ในการขับเคลื่อนและผลักดัน การพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอย่างเป็นระบบ พร้อมเห็นชอบในเนื้อหาร่างสัญญากรอบการดาเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ (The New Framework Agreement)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีติดตามงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร (26 ธ.ค. 2556)
นายกรัฐมนตรีติดตามงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตร” ณ ห้องประชุมสีเขียว ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตร โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
จุดประกายธุรกิจยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4 ธ.ค. 2556)
จุดประกายธุรกิจยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่า ธุรกิจต้องอาศัยวัตถุดิบซึ่งมาจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยองค์การสหประชาชาติทานายว่า ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะมีจานวน ๙,๐๐๐ ล้านคน ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นา ลม ไฟ ถูกใช้ไปเพื่อการบริโภคและการผลิตต่างๆ
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา จ.อ่างทอง (2 ธ.ค. 2556)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา จ.อ่างทอง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา ตาบลบางระกา อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยภายหลังจากพระสงฆ์เจริญ พระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว เลขาธิการฯ ได้นาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายกฐิน ตาลปัตร ผ้าไตร และไทยทาน ฯลฯ รวมทั้งร่วมสักการะและห่มผ้าพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
สศช. ร่วมกราบสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ (2 ธ.ค. 2556)
สศช. ร่วมกราบสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกราบสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฒโน) ณ ตาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
รมช.พาณิชย์ และเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ. ศรีสะเกษ (20 พ.ย. 2556)
รมช.พาณิชย์ และเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ. ศรีสะเกษ เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อาเภออุทุมพรพิสัย และอาเภอเมือง ณ ห้องประชุมของแต่ละอาเภอ หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าท่วมและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งได้รับผลกระทบทาให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหาย ณ บ้านกระต่า หมู่ ๑๐ ตาบลขะยูง อาเภออุทุมพรพิสัย และบริเวณอาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ทุกภาคส่วนร่วมกำหนด “เส้นทางประเทศไทย... สู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๖ ของ สศช. (5 พ.ย. 2556)
ทุกภาคส่วนร่วมกำหนด “เส้นทางประเทศไทย... สู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๖ ของ สศช. กล่าวรายงานว่า กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมการและการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และนโยบายของรัฐบาลที่ได้บูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศและแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
การบูรณาการงานแผนที่และการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร (14 ต.ค. 2556)
การบูรณาการงานแผนที่และการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร น า ย อ า ค ม เ ติม พิท ย า ไ พ สิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้รับทราบถึงการประกาศเขตพื้นที่เหมาะสม สำ หรับการปลูกพืช ๖ ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และ ยางพารา รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมในพื้นที่
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
๗ องค์กรธุรกิจจับมือขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (26 ส.ค. 2556)
๗ องค์กรธุรกิจจับมือขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ได้มีพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ“๗ องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน” ระหว่าง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับผู้บริหารของ ๗ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ เอสซีจี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และกลุ่มมิตรผล
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ประธาน ADB เยือน สศช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (21 ส.ค. 2556)
ประธาน ADB เยือน สศช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr.Takehiko Nakao ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ และรับทราบเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่าง ๖ ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) รวมทั งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและ ADB ในระยะต่อไป ณ อาคารสุริยานุวัตร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ (21 ส.ค. 2556)
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ประเทศและบูรณาการแนวทางการทางานของส่วนราชการ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากศักยภาพและความต้องการของพื้นที่เป็นสาคัญ นอกจากนี้ จะดาเนินการจัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จที่สามารถสะท้อนผลการดาเนินงานได้อย่างแท้จริง มาใช้ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
แถลงข่าวการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 7 (27 พ.ค. 2556)
แถลงข่าวการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 7 แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เป็นการดาเนินการเพื่อส่งเสริมกระบวนการการรวมตัวในภูมิภาค ซึ่งรวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเริ่มต้นในปี 2558
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมผู้นำ ACMECS (15 พ.ค. 2556)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมผู้นำ ACMECS เลขาธิการฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนปฎิบัติการ ACMECS ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ซึ่งสะท้อนแนวทางการดาเนินการที่สอดคล้องกับกรอบความร่วมมืออาเซียนที่คานึงถึง “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยแผนปฏิบัติการฉบับใหม่มุ่งให้ประเทศสมาชิก ACMECS เป็น “ฐานการผลิตเดียว” ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิต ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ ของโลก และเพื่อให้แนวคิดการเป็นฐานการผลิตเดียวเป็นจริง
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
๔๐ ปี ความร่วมมือระหว่าง UNFPA - ไทย กับอนาคตประชากรไทย (15 พ.ค. 2556)
๔๐ ปี ความร่วมมือระหว่าง UNFPA - ไทย กับอนาคตประชากรไทย นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีบทบาททางยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนสู่บริบทโลก จึงได้กาหนด ๔ ยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
Press Release การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (29 เม.ย. 2556)
Press Release การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ แผนงาน GMS ได้ฉลองความร่วมมือครบรอบ 20 ปี ในปี 2555 นี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มี พัฒนาการก้าวหน้าอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน GMS ได้ดำเนินงานรวม 179 โครงการ ประกอบด้วย โครงการลงทุน วงเงินรวม 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นด้านคมนาคม และพลังงาน และโครงการด้านวิชาการ วงเงินรวม 288 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้าน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 ภายใต้การดาเนินงานแผนงาน GMS (29 เม.ย. 2556)
การอานวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน ให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) เป็นแผนงาน/โครงการหลักของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (แผนงาน GMS) ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการลงนามความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศสมาชิก 3 ประเทศแรก ได้แก่ ไทย-ลาว-เวียดนาม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 และต่อมาประเทศสมาชิกอื่น ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ และจีนได้ร่วมเป็นภาคีความตกลงฯ และเปลี่ยนชื่อเป็นความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง หรือ CBTA ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องการขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสารและส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์