ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง (28 พ.ย. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เชิงพื้นที่  (AREA BASED)  ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย (28 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง การจ้างพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ย. 2561)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายภาพประกอบการจัดทำรายงานประจำปี 2561 (27 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่อง IP Phone พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก (27 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางในการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 3 คัน ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22 พ.ย. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 3 คัน ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์&n (22 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางในการซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (22 พ.ย. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (22 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก สำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำรายงาน Thailand's MDCR ระยะที่ 2 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเ (22 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีคัดเลือก (21 พ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กลไกการดำเนินงาน ก.บ.ภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับจัดกิจกรรมและนิทรรศการของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ในโอกาศครบรอบ 10 ปี (19 พ.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์