ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ญี่ปุ่นร่วมยกระดับการวิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมไทย (9 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสุริยานุวัตร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีพิธีลงนามในบันทึกหารือเรื่อง “การยกระดับการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรให้แก่อุตสาหกรรม” (Upgrading Research and Development (R&D) and Human Resources Development (HRD) of Thai Industries) ระหว่างผู้แทน ๔ ฝ่าย
ดาวน์โหลด 392 ครั้ง
ร่วมชี้ทิศทางแผนฯ ๑๒ สู่จุดหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สศช. (6 ต.ค. 2558)
วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดง ปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีเปิดประชุมประจำาปี ๒๕๕๘ ของ สศช. "ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)" ๑๔ ก.ย. นี้ (5 ต.ค. 2558)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด ติดตามผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (2 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ น าคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของจังหวัด รวมทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์เรื่องการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (29 ก.ย. 2558)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (โดยขณะนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและตอบค าถามแก่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นในการสัมมนา เรื่อง Thailand Development and Investment
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ร่วมชี้ทิศทางแผนฯ ๑๒ สู่จุดหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สศช. (14 ก.ย. 2558)
วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ...
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ขนพ. ขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เห็นชอบพัฒนา ๖ คลัสเตอร์เป้าหมาย (8 ก.ย. 2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ณ ห้องภานุรังษีภายในศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๒ ท่าน เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขนพ. และ นายธานินทร์ ผะเอม ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านคลัสเตอร
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๘ เตรียมความพร้อมทุกฝ่าย (4 ก.ย. 2558)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะทำงานอำนวยการด้านต่างๆ ๖ ชุด พร้อมทั้งฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานอำนวยการแต่ละชุด
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองของปี 2558 (3 ก.ย. 2558)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวภาวะสังคม
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (3 ก.ย. 2558)
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการซึ่งคณะอนุกรรมการฯ นี้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2558 และแนวโน้มปี 2558 (28 ส.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ผู้สูงอายุร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนฯ ๑๒ (25 ส.ค. 2558)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กลุ่มผู้สูงอายุ และบรรยายเรื่อง “กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ” โดยมี นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช ประธานอนุกรรมการอ านวยการธนาคารสมอง ร่วมเป็นประธานในการ ระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
รองเลขาธิการ สศช. บรรยายแนวทางการประเมินผลกระทบทางกฎหมายสู่การพัฒนากฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ (25 ส.ค. 2558)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบ ทางกฎหมาย (RIA) เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น : APEC Workshop on Developing RIA Guidelines as an Anti – Corruption Tool” จัดโดยกระทรวงยุติธรรมโดยมี นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “RIA สู+การพัฒนากฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ” ณ ห0องกมลทิพย1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔ (20 ส.ค. 2558)
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
IMF หารือ สศช. ก่อนประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย (17 ส.ค. 2558)
IMF หารือ สศช. ก่อนประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย หัวข้อในการหารือประกอบด้วย (๑) ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มปี ๒๕๕๘ (๒) ประเด็นท้าทายและแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะปานกลาง และ (๓) สถานะความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่สาคัญ
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (14 ส.ค. 2558)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
หารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยส่งเสริมทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (14 ส.ค. 2558)
หารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยส่งเสริมทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการส่งเสริมการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ทาการเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการวางแผนการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม และสนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ร่วมกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ดาวน์โหลด 292 ครั้ง
ผลการสัมมนา Thailand Development and Investment (14 ส.ค. 2558)
ผลการสัมมนา Thailand Development and Investment เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและการลงทุนในประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นประมาณ ๑๐๐ บริษัท โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Mr. Masayasu Hosumi ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ Mr. Hiroyuki Okajima ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ขอไว้อาลัย "ฉลอง ปึงตระกูล" ผู้นำการจัดทำแผนพัฒนาประเทศฉบับแรกของไทย (10 ส.ค. 2558)
ขอไว้อาลัย "ฉลอง ปึงตระกูล" ผู้นำการจัดทำแผนพัฒนาประเทศฉบับแรกของไทย นายฉลอง ปึงตระกูล เลขาธิการท่านที่ ๒ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ(สศช.) เป็นผู้มีคุณูปการส าคัญยิ่งต่อประเทศไทย โดยท่านได้บุกเบิกการจัดท าแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ สศช. ได้รับมอบหมายภารกิจนี้ ท่านได้ใช้ ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและการประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นระบบในการจัดท าแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการจนกระทั่งแผนฯ ส าเร็จลุล่วง และน ามาใช้เป็นกรอบพัฒนาประเทศไทย
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
หน่วยงานกลางร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (7 ส.ค. 2558)
หน่วยงานกลางร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ส าหรับผลการประชุมระดมความเห็นจากหน่วยงานกลางครั้งนี้ สศช. จะประมวลรวมกับผลการประชุม ระดมความคิดเห็นกลุ่มอื่นๆ อาทิ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม กก.สศช. และ อดีตผู้บริหาร สศช. และผลการประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค เพื่อปรับปรุงร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์