ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าว The Business Year (11 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แก่นักวิจัยจากบริษัท Hill & Knowlton Strategies (11 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการ กพอ. ครั้งที่ 3/2558 (9 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. หารือกับผู้แทนศูนย์วิจัยการพัฒนาของจีน (8 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
เตรียมการหารือกับ รมว.มหาดไทยเพื่อแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจ (4 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
สศช.ประชุมเตรียมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (4 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
หารือแผนปฏิบัติการเพื่อความร่วมมือและบูรณาการระดับภูมิภาค ระหว่างปี 2559 – 2563 (4 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
เรียนรู้การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากบทพระราชทานสัมภาษณ์และบทความพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ สศช. (4 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่น (2 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ดร.ปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ให้การต้อน รับและหารือกับ Mr.Tadashi Inoue, Deputy Director of City Planning Division, City Bureau
เลขาธิการ สศช. ร่วมอภิปรายในงานสัมมนาการส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาประเทศ (1 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ ๓๓ (1 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ต้อนรับ Prof. Toshiro Nishizawa (1 ธ.ค. 2558)
เติมพลังสร้างสรรค์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานราชการ สศช. (1 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (29 ต.ค. 2558)
มื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมชมพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย- เมียนมาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่ โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) ฝ่ายไทย
ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 20 (29 ต.ค. 2558)
วันที่ 10 กันยายน 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ต าแหน่งในขณะนั้น) ในฐานะรัฐมนตรีประจ าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS Minister) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
สศช. สำรวจโครงการถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน จ.สระบุรี (28 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะเจ้ าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมลงพื้นที่สำรวจโครงการถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนนัดพิเศษ (27 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วม ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนนัดพิเศษ โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคเอกชน ๕ สถาบัน
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่การปฏิบัติ (19 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตำแหน่งในขณะนั้น) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ผลการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (18 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์