ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ต้อนรับ Prof. Toshiro Nishizawa (1 ธ.ค. 2558)
เติมพลังสร้างสรรค์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานราชการ สศช. (1 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (29 ต.ค. 2558)
มื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมชมพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย- เมียนมาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่ โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) ฝ่ายไทย
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 20 (29 ต.ค. 2558)
วันที่ 10 กันยายน 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ต าแหน่งในขณะนั้น) ในฐานะรัฐมนตรีประจ าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS Minister) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
สศช. สำรวจโครงการถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน จ.สระบุรี (28 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะเจ้ าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมลงพื้นที่สำรวจโครงการถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนนัดพิเศษ (27 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วม ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนนัดพิเศษ โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคเอกชน ๕ สถาบัน
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่การปฏิบัติ (19 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตำแหน่งในขณะนั้น) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ผลการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (18 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ญี่ปุ่นร่วมยกระดับการวิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมไทย (9 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสุริยานุวัตร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีพิธีลงนามในบันทึกหารือเรื่อง “การยกระดับการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรให้แก่อุตสาหกรรม” (Upgrading Research and Development (R&D) and Human Resources Development (HRD) of Thai Industries) ระหว่างผู้แทน ๔ ฝ่าย
ดาวน์โหลด 271 ครั้ง
ร่วมชี้ทิศทางแผนฯ ๑๒ สู่จุดหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สศช. (6 ต.ค. 2558)
วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดง ปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีเปิดประชุมประจำาปี ๒๕๕๘ ของ สศช. "ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)" ๑๔ ก.ย. นี้ (5 ต.ค. 2558)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด ติดตามผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (2 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ น าคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของจังหวัด รวมทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์เรื่องการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (29 ก.ย. 2558)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (โดยขณะนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและตอบค าถามแก่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นในการสัมมนา เรื่อง Thailand Development and Investment
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ร่วมชี้ทิศทางแผนฯ ๑๒ สู่จุดหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สศช. (14 ก.ย. 2558)
วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ...
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ขนพ. ขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เห็นชอบพัฒนา ๖ คลัสเตอร์เป้าหมาย (8 ก.ย. 2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ณ ห้องภานุรังษีภายในศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๒ ท่าน เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขนพ. และ นายธานินทร์ ผะเอม ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านคลัสเตอร
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๘ เตรียมความพร้อมทุกฝ่าย (4 ก.ย. 2558)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะทำงานอำนวยการด้านต่างๆ ๖ ชุด พร้อมทั้งฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานอำนวยการแต่ละชุด
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองของปี 2558 (3 ก.ย. 2558)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวภาวะสังคม
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (3 ก.ย. 2558)
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการซึ่งคณะอนุกรรมการฯ นี้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2558 และแนวโน้มปี 2558 (28 ส.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ผู้สูงอายุร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนฯ ๑๒ (25 ส.ค. 2558)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กลุ่มผู้สูงอายุ และบรรยายเรื่อง “กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ” โดยมี นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช ประธานอนุกรรมการอ านวยการธนาคารสมอง ร่วมเป็นประธานในการ ระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์