ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ร่างยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ในแผนฯ 12 (19 ก.พ. 2559)
นายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
15 กุมภาพันธ์ 2559 ครบรอบการสถาปนา สศช. 66 ปี (15 ก.พ. 2559)
เป็นวันครบรอบการสถาปนา 66 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)
รองเลขาธิการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย (15 ก.พ. 2559)
สศช. ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 (11 ก.พ. 2559)
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (4 ก.พ. 2559)
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2559
เลขาธิการ สศช. หารือ GGGI ร่วมสร้างการเติบโตสีเขียวในไทย (3 ก.พ. 2559)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr.Per Bertilsson, Assistant Director-General จาก Global Green Growth Institute (GGGI)
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ภายใต้แผนฯ 12 (29 ม.ค. 2559)
นายถวิล เปลี่ยนสีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอ. หารือช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง (22 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม หารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ ชั้น 2
สศช.-OECD ร่วมเรียนรู้ภาวะเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดีย (20 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้อง 522 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการบรรยายเรื่อง “Economic Outlook for Southeast Asia...
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แก่ Newsweek และ Oxford Business Group (20 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร Newsweek...
เลขาธิการ สศช. หารือการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกับผู้แทน ปตท. (19 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพํฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 (18 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2559 ...
สศช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและทิศทางอุตสาหกรรมการบิน (15 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการบรรยายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สศช. (NESDB Knowledge Sharing Session) ...
เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (6 ม.ค. 2559)
เรื่อง "ข้อมูลภาครัฐกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"
เลขาธิการ สศช. หารือภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 กับผู้บริหาร บ.กฟผ.อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (6 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เ
อ่าน 117 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมสัมมนา "เศรษฐกิจไทยปี 2559 มองไปข้างหน้าโอกาสและความท้าทาย" (6 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ABโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการ สศช. พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สศช. ประชุมกับคณะผู้แทนจาก UNDP (5 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)
เลขาธิการฯ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” (4 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 9.19 น. ณ ลานหน้าตึกสุริยานุวัตร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ครม. เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (30 ธ.ค. 2558)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอเรื่อง “ทิศทาง และกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)”
สศช. ร่วมพิจารณาการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ กพข. (29 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์