ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลสำรวจการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย WEF ในปี 2016 – 2017 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับด้านเศรษฐกิจมหภาคดีขึ้น 14 อันดับ และด้านนวัตกรรมดีขึ้น 3 อันดับ (28 ก.ย. 2559)
จดหมายชี้แจงบทบรรณาธิการ “NESDB survey reeks of ultra-nationalism”  (28 ก.ย. 2559)
การติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในระดับชาติ (28 ก.ย. 2559)
ประชาคม สศช. ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาผู้เกษียณฯ “ด้วยรักและผูกพัน” อย่างคับคั่ง  (26 ก.ย. 2559)
สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 80 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร (25 ก.ย. 2559)
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) (23 ก.ย. 2559)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคมในช่วงแผนฯ 12 (20 ก.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์นิเคอิ ชี้ความเชื่อมโยงแผนฯ 12 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (20 ก.ย. 2559)
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี กรอ.ส่วนกลาง และ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  (17 ก.ย. 2559)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (16 ก.ย. 2559)
ชาวชุมชนและเอกชนย่านสะพานขาวร่วมระดมความเห็น เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน (16 ก.ย. 2559)
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (15 ก.ย. 2559)
ประชุม คกก.กำกับการดำเนินโครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์  (15 ก.ย. 2559)
สศช. จัดสัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2559 (13 ก.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา  “ไทย” ศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน (12 ก.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ Matichon Weekend เรื่องเศรษฐกิจนอกระบบ (10 ก.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ระหว่างไทยและเมียนมา ณ นครเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (9 ก.ย. 2559)
สศช. ระดมความเห็นวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ เตรียมจัดการประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  (8 ก.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดแข่งขันของไทย” (7 ก.ย. 2559)
สศช. ร่วมกับ UNFPA ระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี  (2 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์