ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ Storage Area Network (SAN) พร้อมติดตั้ง (7 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว (7 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ Storage Area Network (SAN) พร้อมติดตั้ง (7 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างบูรณะปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร (7 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานเช่าอุปกรณ์ จ้างล่ามแปลภาษา และจ้างตกแต่งสถานที่ สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 21 (2 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว (30 พ.ย. 2559)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว (30 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงานขับรถเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมตามแผนงาน GMS โดยวิธีพิเศษ (24 พ.ย. 2559)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (21 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณ  Fiber Optic (18 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจัดซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (16 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบบที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ (11 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกตามช่วงอายุ (9 พ.ย. 2559)
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม โดยวิธีคัดเลือก (8 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง) อย่างสมดุล (Water Balance) (4 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP Phone พร้อมลิขสิทธิ์ จานวน 32 เครื่อง (20 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ (18 ต.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์