ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) (24 ม.ค. 2563)
ประกาศราคากลาง ซื้อข้อมูล Emerging Markets Information Service (EMIS) ปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อข้อมูล Global Trade Atlas ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (23 ม.ค. 2563)
ประกาศ สพต. เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) (23 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คู่กับสมเด็จพระ (22 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (22 ม.ค. 2563)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาและวางระบบการติดตามและขับเคลื่อนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (22 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (20 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ (17 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีภายในห้องปฏิบัติงาน อาคาร ๖ ชั้น ๓  (16 ม.ค. 2563)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์