ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (19 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ (18 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (18 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี (18 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. (17 ม.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา ประจำปีงบประมาณ&nbs (12 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก (12 ม.ค. 2561)
ข้อมูลชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบสำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด (4 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการ จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเชื่อมระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (3 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม เพื่อเข้าคลังพัสดุ (27 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการซื้อผงหมึกสาหรับเครื่องโทรสารและเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี 2558 ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลสถิติภาคและจังหวัดด้านการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาบัญชีภาคสถาบันครัวเรือนตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธ.ค. 2560)
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธ.ค. 2560)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์