ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ : เอกสาร บทความ ข้อมูล
องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ : เอกสาร บทความ ข้อมูล
การจัดทำบัญชีประชาชาติภาครัฐบาล
โครงการสนับสนุนให้จังหวัดจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด
บัญชีองค์กรไม่แสวงหากำไร
Non-Profit Institutions Satellite Account of Thailand
การจัดทำรายได้ประชาชาติของประเทศไทย อนุกรมใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส อนุกรมใหม่ แบบปริมาณลูกโซ่ (QGDP-CVM)
คู่มือการประมวลผลสถิติบัญชีประชาชาติ
National Account Manual
รู้จักบัญชีไทย
ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ
Purchasing Power Parity
จดหมายข่าว
NewsLetter
สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน
Meeting/Seminar Reports
เอกสารงานวิจัย
Research Papers
หน้า : [1]

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์