หน้าหลัก >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 287/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการ กรอ. ในคณะกรรมการ กรอ. ลงวันที 6 ต.ค. 2558
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2557 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ในคณะกรรมการ กรอ. ลงวันที่ 29 ต.ค. 2557

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์