หน้าหลัก >> มติคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการ กรอ.
มติคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการ กรอ.
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบมติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบมติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 17 พ.ย. 2558 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2558

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์