Video On Demand
หน้าหลัก >> ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
รายงานผลการพัฒนาประเทศในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) โดย เลขาธิการ สศช.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)
การลงนามบันทึกความร่วมมือ "7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน"
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงรับฟังบรรยายสรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ [ พ.ศ. 2555-2557
รถไฟขบวนที่ 12... สู่จุดหมายแห่งความยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th