ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> คณะกรรมการระดับชาติ
คณะกรรมการระดับชาติ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย (กยอ.)
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ (กศส.)
แผนแม่บทการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ Thai/Eng
การประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนรวม
คณะกรรมการส่งเสริมการปรับตัวของธุรกิจรายสาขา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์