VDO on demand
สารคดีสั้น ชุดก้าวสู่อนาคตกับแผนพัฒนาฯ
 
ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 
ตอนที่ 4 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 
ตอนที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ดูทั้งหมด     
ข่าวสารทั่วไป
 
รายงานผลการพัฒนาประเทศในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) โดย เลขาธิการ สศช. 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
 
การลงนามบันทึกความร่วมมือ "7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน" 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงรับฟังบรรยายสรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ [ พ.ศ. 2555-2557 
ดูทั้งหมด     

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th