เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
วิดีทัศน์เรื่องการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และพื่นที่เชื่อมโยงตจามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
PowerPoint เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แผ่นพับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของ สศช.
ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
งบประมาณการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เอกสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กันยายน 2559
เอกสารส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (BOI Book)
คำสั่ง/ประกาศเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์