ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลสถิติ >> เศรษฐกิจ
การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการออมของกลุ่มผู้มีงานทำภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ
สำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
     
โครงการศึกษาวิจัยตามแผนงาน การศึกษาหนี้สินและพฤติกรรมการออม ( ระยะที่หนึ่ง ) ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
     
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค (Micro-banking Development)
สำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
     
ประเด็น / รายงานภาวะเศรษฐกิจ รายเดือน
ประเด็นเศรษฐกิจ ประจำปี 2547
รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2546
ภาวะเศรษฐกิจ ประจำปี 2545
     
รายงานการคลัง
ตุลาคม 2547
     
ข้อมูลเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจการเงิน
เศรษฐกิจการคลัง
เศรษฐกิจการผลิต
เศรษฐกิจมหภาค
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์