ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
- รายงานผลการดำเนินงาน "การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้แทนเกษตรกร (ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด) สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พ.ศ. 2560 – 2562)”
(รายละเอียดตามตาราง)

๐ ตารางรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการ (ระดับภาค)
๐ ตารางรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติ (ระดับกลุ่มจังหวัด)

- รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล "การประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง
และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด และ กรอ.จังหวัด รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา”
(พ.ศ. 2558 – 2561)


- รายงานการติดตามผลการดำเนินการคณะกรรมการ กรอ. สมัย คสช.
และรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พ.ศ. 2557 - 2559)มติคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบผลการประชุม กรอ. (ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด)
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ณ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ณ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ณ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ณ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ณ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2650 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 18 เม.ย. 2560 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ณ จ.นครพนม เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2559 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 9 พ.ย. 2559 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ณ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2559
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 13 ต.ค. 2559 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ณ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 13 ก.ย. 2559 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ณ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559
หนังสือ สลค.ลงวันที่ 4 ส.ค.2559 แจ้งมติ ครม.เห็นชอบผลการประชุม นรม.กับส่วนราชการ เอกชน และ ศอ.บต. ณ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่  25 ก.ค.2559
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 28 เม.ย. 2559 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ณ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 17 ก.พ. 2559 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2559
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 28 ม.ค. 2559 เเจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ณ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2558
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 17 พ.ย. 2558 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ณ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2558
     
มติคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการ กรอ.
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบมติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบมติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 17 พ.ย. 2558 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2558
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.
รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. คร้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
     
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 287/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการ กรอ. ในคณะกรรมการ กรอ. ลงวันที 6 ต.ค. 2558
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2557 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ในคณะกรรมการ กรอ. ลงวันที่ 29 ต.ค. 2557
     
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รัฐบาล นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
มติคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบมติการประชุม กรอ. ภูมิภาค
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ 5-2556 ณ จ.ลพบุรี
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ 4-2556 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม .เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ 3-2556 ณ จ.กำแพงเพชร
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม .เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ 2-2556 ณ จ.ฉะเชิงเทรา
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ 1-2556 ณ จ.อุตรดิตถ์
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ 7-2555 ณ จ.สุราษฎร์ธานี
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ 6-2555 ณ จ.สุรินทร์
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ 5-2555 ณ จ.ชลบุรี
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งทื่ 4-2555 ณ จ.กาญจนบุรี
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ 3-2555 ณ จ.ภูเก็ต
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ 2-2555 ณ จ.อุดรธานี
หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ 1-2555 ณ จ.เชียงใหม่
     
รายงานการติดตามและประเมินผล การประชุม กรอ.ภูมิภาค รัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รายงานการติดตามและประเมินผล การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค)
     
รัฐบาล นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
บทความที่เกี่ยวข้อง
กรอ. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
     
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 13 ม.ค.52 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ กรอ.
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 28 ม.ค.52 เรื่อง แต่งตั้ง นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เป็น ที่ปรึกษา คกก.กรอ.
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 3 มิ.ย.52 เรื่อง แต่งตั้ง ประธานผู้แทนการค้าไทย เป็น กก.กรอ.เพิ่มเติม
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 8 ธ.ค.52 เรื่อง แต่งตั้ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เป็น กก.กรอ.เพิ่มเติม
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 31 ส.ค.53 เรื่อง แต่งตั้ง เลขาธิการ ครม. เป็น กก.กรอ.เพิ่มเติม
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 19 ต.ค.53 เรื่อง แต่งตั้ง ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เป็น กก.กรอ.เพิ่มเติม
องค์ประกอบคณะกรรมการ กรอ. ณ วันที่ 4 ม.ค. 2554
     
มติคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการ กรอ.
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 3 พ.ค.54 เห็นชอบมติ กรอ.3-2554 (เพิ่มเติม)
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 20 เม.ย.54 เห็นชอบมติ กรอ.3-2554 (ช่วยภาคใต้)
หนังสือ สลค.เเจ้งมติ ครม.วันที่ 12 เม.ย.54 เห็นชอบมติ กรอ.2-2554 (เพิ่มเติม)
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 22 มี.ค.54 เห็นชอบมติ กรอ.2-2554 (สึนามิญี่ปุ่น)
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 8 มี.ค.54 เห็นชอบมติ กรอ.1-2554
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 18 ธ.ค.54 เห็นชอบมติ กรอ.7-2553
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 25 พ.ย.53 เห็นชอบมติ กรอ.6-2553
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 5 ต.ค.53 เห็นชอบมติ กรอ.5-2553
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 22 มิ.ย.53 เห็นชอบมติ กรอ.4-2553 (เพิ่มเติม)
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 15 มิ.ย.53 เห็นชอบมติ กรอ.4-2553
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 27 เม.ย.53 เห็นชอบมติ กรอ.3-2553
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 9 มี.ค.53 เห็นชอบมติ กรอ.2-2553
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 9 ก.พ.53 เห็นชอบมติ กรอ.1-2553
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 29 ธ.ค.52 เห็นชอบมติ กรอ.9-2552
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 24 พ.ย.52 เห็นชอบมติ กรอ.8-2552
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 27 ต.ค.52 เห็นชอบมติ กรอ.7-2552
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 25 ส.ค.52 เห็นชอบมติ กรอ.6-2552
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 21 ก.ค.52 เห็นชอบมติ กรอ.5-2552
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 3 มิ.ย.52 เห็นชอบมติ กรอ.4-2552
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 28 เม.ย.52 เห็นชอบมติ กรอ.3-2552
หนังสือ สลค.เเจ้งมติ ครม.วันที่ 24 ก.พ.52 เห็นชอบมติ กรอ.2-2552
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 28 ม.ค.52 เห็นชอบมติ กรอ.1-2552
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 18 เม.ย. 2554
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 21 มี.ค. 2554
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 14 ก.พ. 2554
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 27 ธ.ค. 2553
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 8 พ.ย. 2553
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 17 ก.ย. 2553
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 14 มิ.ย. 2553
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 19 เม.ย. 2553
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 22 ก.พ. 2553
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 27 ม.ค. 2553
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 23 ธ.ค.2552
ายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 8/2552 วันที่ 18 พ.ย.2552
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 21 ต.ค.2552
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 16 ส.ค. 2552
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 15 ก.ค. 2552
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 27 พ.ค. 2552
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 8 เม.ย. 2552
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 18 ก.พ. 2552
รายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 21 ม.ค. 2552
     
ข่าว กรอ.
สรุปข่าว กรอ. ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 18 เมษายน 2554
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์