ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
สถิติผู้เข้าชมเพจ
ข้อมูลสถิติ >> เศรษฐกิจ 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
คณะกรรมการระดับชาติ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
คณะกรรมการอื่น ๆ     
ยุทธศาสตร์ชาติ/แผน/นโยบาย
     
โครงการ/รายงานการศึกษาวิจัยและเอกสารเผยแพร่ : การสัมนาวิชาการ/การประชุม/บทความ/คู่มือ/Multimedia
การประชุมหารือ เรื่อง “แนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัด เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”
Futurising Thailand
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดระบบข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” (วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)
     
เอกสารในช่วงก่อนแผนฯ 12 (ก่อนปี 2560)
รายงานผลการศึกษาตัวชี้วัดเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ
รายงานสรุปผลการศึกษาเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ 33 เกาะ ใน 12 จังหวัด และข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
รายงานการศึกษา โครงการศึกษาพื้นที่เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ตามเส้นทางความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจภาพยนตร์ไทย มีนาคม 2551
เชื่อมโยง ๖ส วช เพื่อการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานวิจัยของประเทศ โดย นางสาวจิตรลดา พิศาลสุพงศ์
เอกสารอื่น ๆ     
จดหมายข่าว / Competitiveness Newsletter
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
จดหมายข่าวย้อนหลัง >>     
Download แบบฟอร์ม
รายการข้อมูล ITITD
     
ระบบฐานข้อมูล
การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชน เรื่อง "ความคาดหวังของภาคเอกชนต่อแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒"
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชน "ความคาดหวังของภาคเอกชนต่อแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12"
ระบบฐานข้อมูลแผนที่คลัสเตอร์ Cluster Mapping Database (CMDB)
ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทาแนวทางการสร้างสรรค์สินค้าเชิงนวัตกรรมสาหรับภาคการผลิต และบริการของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์