ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดอบรมการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 
วันที่ 13 ก.ย. 2562
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ณ ห้องประชุม 531 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  โดยมี อาจารย์ปภาสินี  คลอวุฒิเสถียร นักบัญชีชำนาญการ จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเป็นวิทยากร และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมอบรมจำนวน 50 คน

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า  การควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกลางที่มีบทบาทสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาประเทศ จึงให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดของการดำเนินงาน และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานฯ จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศช. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว

การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของภาครัฐให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

ข่าว/ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์