ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 12 ก.ย. 2562
เมื่อวันที่  5 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 สศช. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ” ณ โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. จำนวน 480 คน เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2562 วันแรกมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยคณะวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากนั้น เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงถึงผลการประชุมคณะผู้บริหารเกี่ยวกับ การจัดทำแผนกลยุทธ์ สศช. (พ.ศ. 2563 - 2565) และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สศช. พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ สศช. 

หลังจากนั้นเลขาธิการฯ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณชายหาดนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งทุกคนต่างมีความสุขอย่างยิ่งในการทำกิจกรรมดังกล่าว 

สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง ช่วงเช้า เป็นการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมเกี่ยวกับการทำงานข้ามสายงานเพื่อขับเคลื่อนงาน (Cross Functional) ตามวาระของการพัฒนา 5 ด้าน ของ สศช. ในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย  (1) ด้านการพัฒนาเมืองโดยการใช้เครื่องมือ SEA (2) ด้านการพัฒนาคนเพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต  (3)  ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ ตามหลัก HAI + Child Multi-Dimensional Poverty (CMPI)  (4) ด้านภาคการผลิตและการบริการในอนาคต และ (5) ด้านการสนับสนุนภารกิจตามวาระการพัฒนาของ สศช.

ช่วงบ่าย เป็นการบรรยายเรื่องภาพรวมความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดย นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน 4 เรื่อง ประกอบด้วย (1) การดำเนินงานสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร  (2) การจัดการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. (3) การสร้างความสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ สศช. ด้วยโครงการ NESDC Happy workplace และ (4) การปฏิบัติการเชิงนโยบายเพื่อพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ ผ่านโครงการ Policy Lab หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สศช. 

สำหรับกิจกรรมในวันสุดท้าย  เลขาธิการฯ  ได้กล่าวนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น หลังจากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มตามสายงานต่างๆ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ สศช. เพื่อรองรับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ภายในสายงาน เพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ สศช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไปอนาคต

ข่าว : ธนเทพ  ปลายแก่น 
ภาพ : ปราณี ขวัญเกิด / เมฐติญา วงษ์ภักดี / อมรเทพ ศรีประเสริฐ / ธนเทพ ปลายแก่น  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์