ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐมิติ  
วันที่ 11 ก.ย. 2562
เมื่อเร็วๆนี้  นางนภัสชล  ทองสมจิตร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "Essential Econometrics: เศรษฐมิติที่คุณต้องรู้” ณ ห้องแถลงข่าว สศช. โดยมี นายสุรพล  ศรีเฮือง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (กศม.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมในงานดังกล่าว

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ นายภัทร  อภิวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค  สศช. ได้เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดบรรยายคือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศช. ได้แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือต่าง ๆ ทางเศรษฐมิติเบื้องต้น ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมทั้งบทบาทของวิชาเศรษฐมิติที่กำลังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมมากขึ้นจากผู้ศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมถึงการแนะนำทรัพยากรการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาเศรษฐมิติ สถิติ และคณิตศาสตร์ 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์