ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
 ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมหารือเพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์
วันที่ 10 ก.ย. 2562
กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2562 –รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้หารือถึงแนวทางและกรอบนโยบายสำคัญเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนผ่านการลงทุนเชิงนโยบายอย่างบูรณาการและการปฏิรูปอย่างสร้างสรรค์ 

ถึงแม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนต่างประสบความสำเร็จในการสร้างพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลดความยากจนตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา แต่ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดด้านการศึกษา สุขภาพ และการพัฒนาทักษะยังคงต่ำกว่าที่คาดหวัง เมื่อเปรียบเทียบกับระดับรายได้ของกลุ่มประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังมีความเหลื่อมล้ำสูงในเรื่องอายุขัยเฉลี่ย ผลิตภาพแรงงาน และคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การลงทุนโดยเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กและเยาวชนยังคงเป็น ประเด็นท้าทายที่สำคัญ 

การประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับธนาคารโลกและยูนิเซฟ โดยการประชุมฯ มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายและหารือแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ใหม่ๆ พร้อมทั้งกำหนดประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ภูมิภาคมีความสนใจร่วมกัน โดยนำบริบทของแต่ละประเทศมาปรับใช้เพื่อให้มีการดำเนินนโยบายอย่างเหมาะสม 

"ภูมิภาคของเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้แรงงานมีทักษะที่สามารถแข่งขันได้ และมีความพร้อม สำหรับโลกอนาคตซึ่งมีเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าว "การออกแบบนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นทุนมนุษย์เป็นศูนย์กลางการพัฒนานั้นถือเป็นความสำคัญ ลำดับแรกสำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน” 

โครงการทุนมนุษย์ของธนาคารโลกเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ โครงการฯ ยังสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากข้อมูลของธนาคารโลกพบว่า เด็กที่เกิดในประเทศสมาชิกอาเซียนในวันนี้โดยเฉลี่ยแล้วคาดว่าจะมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่เพียงร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับเด็กที่เกิดในประเทศที่มีการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง 

"การลำดับความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์หมายถึงการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการลงทุน นโยบาย และโครงการ ต่างๆ ” นางมารา วาร์วิค ผู้อานวยการธนาคารโลกประจาประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กล่าว "ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถระบุช่องว่างและสร้างอนาคตที่รุ่งเรือง เท่าเทียม และยั่งยืนให้กับคนทุกคนได้โดยการดาเนินการตาม เป้าหมายนี้”

ในโอกาสนี้ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันอภิปรายถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและการลงทุนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม

การประชุมฯ ยังได้หารือประเด็นภาวะทุพโภชนาการ โดยหลายประเทศได้หยิบยกตัวอย่างความก้าวหน้าและความท้าทายของการดำเนินนโยบายในด้านนี้ โดยในภูมิภาคอาเซียนมีการคาดการณ์ว่า เด็กกว่า 5 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากการขาดสารอาหาร ในขณะที่เด็กหนึ่งในสี่มีร่างกายแคระแกร็นเนื่องจากเผชิญกับภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง ทั้งนี้ รัฐมนตรีและผู้แทนภาครัฐได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความท้าทายในการออกแบบและการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อขจัดภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบให้ประสบความสำเร็จ

"นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกประเทศได้รับรองปฏิญญาผู้นาอาเซียนว่าด้วยการยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ ปัจจุบัน ภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับปัญหาทุพโภชนาการ 2 ลักษณะ คือ มีคนกว่า 63,700,000 ล้านคน ที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ในขณะที่ความชุกของภาวะน้ำหนักเกินในวัยเด็กได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ส่งผลลบต่อทุนมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ” นางคาริน ฮัลส์ฮอฟ ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าว

ผู้แทนกระทรวงด้านการวางแผนและแรงงานได้กล่าวถึงการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะงาน ผู้แทนยังได้หารือถึงโอกาสในการพัฒนาแรงงานในอาเซียนเพื่อรองรับโลกอนาคต ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การลงทุนในการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยังมีช่องว่างในการพัฒนามนุษย์สูง

ทั้งนี้ ได้มีข้อสรุปจากการประชุมซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนยินดีที่จะส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการลงทุนเชิงนโยบายอย่างบูรณาการ ด้วยการพัฒนาระบบสาธารณสุข การศึกษาที่มีคุณภาพ การส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาทักษะแรงงานของทุกช่วงวัย


ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทุนมนุษย์ของธนาคารโลก อ่านได้ที่
www.worldbank.org/humancapital 

สื่อมวลชนติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

-ขนิษฐา คงรักเกียรติยศ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ธนาคารโลก +662-686-8385 kanitha@worldbank.org 
-ชิมา อิสลาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กรประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ยูนิเซฟ +662-356-9407, ssislam@unicef.org 
- เจษฎา มีทรัพย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สศช. +662-280-4085 เบอร์ต่อ 6415, Jessada.m@nesdc.go.th 
-วิชญ์พล เตชะวิวัฒนาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สศช. +662-280-4085 เบอร์ต่อ 6411, Wishchapol@nesdc.go.th

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์