ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 4 ก.ย. 2562
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Economic Cluster: NEC) และการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มพื้นที่เร่งรัดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค จังหวัดน่าน โดยมีผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและในพื้นที่ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน รวมประมาณ 90 คน

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มพื้นที่เร่งรัดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน รวมทั้งเพื่อบูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่การพัฒนาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยนายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ได้บรรยายเรื่อง "กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ” และนางจรรจรีย์ บุรณเวช กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการดำเนินงานบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษฯ พื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง "กรณีศึกษาการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน (Nan Sand Box)” ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ในจังหวัดน่าน โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้และข้อมูลพิกัดรายแปลง ร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส่วนผลการประชุมที่ทุกภาคส่วนได้เสนอแผนงานโครงการ อาทิ โครงการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : บ้านฮวก – GMS โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้ Community Care เพิ่มคุณภาพชีวิตต้นแบบ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะได้นำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามความเหมาะสม และ สศช. จะได้นำแผนงานโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อไป


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์