ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 4 ก.ย. 2562
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายมนตรี  ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม รวม ๒๐๐ คน 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจัดทำแนวทางการพัฒนาและข้อเสนอโครงการสำคัญที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพื่อบูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่การพัฒนาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่กำหนด

การประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กลุ่มตามศักยภาพของพื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 พื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะคุณภาพสูง และพื้นที่เศรษฐกิจชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง โดยมีข้อเสนอโครงการสำคัญ อาทิ โครงการพัฒนาระบบการผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน โครงการวิจัยและพัฒนาสารกำจัดศัตรูพืชโดยใช้พืชสมุนไพร  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตและนักออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า เป็นต้น.กลุ่มที่ 2 พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และพื้นที่ฐานอุตสาหกรรมอนาคต มีข้อเสนอโครงการสำคัญ อาทิ  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  โครงการส่งเสริมการตลาดเส้นทางมรดกทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเมื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดตามความเหมาะสม และ สศช. จะได้นำเสนอคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อไป

ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์