ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้พัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 3 ก.ย. 2562
มูลนิธิพัฒนาไท ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการแปลงไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมบทบาทของวุฒิอาสาฯ ในการร่วมพัฒนาประเทศ สร้าง เชื่อมโยงกลไก ขยายเครือข่าย และบูรณาการการทำงานร่วมกันของวุฒิอาสาฯ กับหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัดและระดับภาค ตลอดจนระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมีนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ด้วยพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีเครือข่าย” ตามที่เครือข่ายวุฒิอาสาภาคใต้ได้เรียนเชิญ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานมูลนิธิพัฒนาไท  นายพายัพ พยอมยนต์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน วุฒิอาสาฯ ภาคใต้และภาคีเครือข่าย วุฒิอาสาฯ ภาคอื่นๆ เจ้าหน้าที่ สศช. และมูลนิธิพัฒนาไท รวมประมาณ 500 คน ระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายถาวร ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า "ธนาคารสมอง” กำเนิดจากพระวิสัยทัศน์กว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานแนวทางการนำศักยภาพผู้สูงอายุมาร่วมเป็นพลังอาสาในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในฐานะ "วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผนวกกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางให้พสกนิกรได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

วุฒิอาสาฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ทั้งด้านวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประสานงาน สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนชุมชนได้ เช่น การให้คำแนะนำ ปรึกษา และพัฒนาการปลูกพืช ผัก ผลไม้ออร์แกนิค การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและสร้างเครือข่ายให้แกษตรกรในการผลิตและขายสินค้าเกษตรเชิงอนุรักษ์ ปลอดภัยจากสารเคมี การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง ประสาน และเชื่อมโยงเครือข่ายในหลากหลายกลุ่ม/อาชีพ การถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของภาคใต้ การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ/ชุมชน สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติในชุมชน เป็นต้น...

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และทิศทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในจังหวัดชายแดนใต้” เพื่อให้ได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันและภาพรวมแนวทางการพัฒนาภาคใต้ในอนาคต การเสวนาเรื่อง "พลังสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในรูปแบบต่างๆ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของวุฒิอาสาฯ การเสวนา "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่” ของวุฒิอาสาฯ ภาคใต้ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น "ขยับคนละก้าว สู่การทำงานแบบบูรณาการระหว่างวุฒิอาสาธนาคารสมอง กับภาคีเครือข่าย” และ "การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ในแต่ละจังหวัด ในปี 2563” เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน และการบูรณาการการทำงานร่วมกันของวุฒิอาสา ฯ และภาคีเครือข่าย ในปี 2563 และนำเสนอผลการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าว รวมทั้งการจัดนิทรรศการผลงานวุฒิอาสาฯ 14 จังหวัดภาคใต้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนที่วุฒิอาสาฯ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 3 ชุด ได้แก่ พัสตราบาติก ทอกเพลงบอก และขวัญสตูล

ข่าว/ถ่ายภาพ : ธนเทพ  ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์