ประชุมประจำปี สศช.
การประชุมประจำปี 2562 พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก
 
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
เอกสารแผ่นพับ แผนที่การเดินทาง แผนผังแสดงจุดลงทะเบียน
   

อภิปรายช่วงเช้า
06.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน (ประตูห้องประชุมใหญ่ปิดเวลา 7.30 น.)
08.00 - 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม     
08.00 - 08.10 น. นำเสนอวีดิทัศน์เรื่อง "จิ๊กซอว์ประเทศไทย"     ชมวิดีทัศน์  /  ดาวน์โหลดวิดีทัศน์
08.10 - 08.15 น. กล่าวรายงานโดย นายทศพร ศิริสัมพันธ์    
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ชมวิดีโอ
08.15 - 09.00 น. กล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ
โดย นายกรัฐมนตรี    
จากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ
ชมวิดีโอ
09.00 - 09.15 น. วีดิทัศน์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชมวิดีโอ
09.15 - 09.45 น. พักรับประทานชา-กาแฟ และอาหารว่าง
09.45 - 11.00 น. การเสวนาในหัวข้อ "พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก"    
โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ชมวิดีโอ

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
ไฟล์ที่ 1 / ไฟล์ที่ 2 / ไฟล์ที่ 3 / ไฟล์ที่ 4
11.00 - 11.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น  
11.30 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.00 น. การประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม 
  (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)  
     
อภิปรายช่วงบ่าย (กลุ่มย่อย)
กลุ่มที่ 1 ภาคและพื้นที่ : ขับเคลื่อนประเทศด้วยความเจริญเติบโตที่ทั่วถึง
        การนำเสนอกรอบแนวคิดของการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพและประเด็นท้าทายของพื้นที่ การปิดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทเพื่อการเติบโตที่สมดุล การออกแบบและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่มีศักยภาพของภูมิภาค เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ให้เป็นแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเครื่องมือกระจายความเจริญสู่พื้นที่
 
ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มที่ 1
 
กลุ่มที่ 2 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) : เชื่อมไทย เชื่อมโลก
        การใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศกับพื้นที่การพัฒนาภายในประเทศ การผลักดันการพัฒนาจาก Transport Corridors ไปสู่ Economic Corridors และพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มที่ 2  (ไฟล์ที่ 1 / ไฟล์ที่ 2 / ไฟล์ที่ 3 / ไฟล์ที่ 4)
 
กลุ่มที่ 3 โครงสร้างพื้นฐาน : เชื่อมโยงโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
        การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมชุมชน เมือง แหล่งท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมอย่างไร้รอยต่อ และจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั้งทางด้านพลังงาน ระบบน้ำประปา ที่อยู่อาศัย และโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้เป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ น่าอยู่ และมีความทันสมัยสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มที่ 3
 
กลุ่มที่ 4 เมืองน่าอยู่ : แข่งขันได้ สังคมยั่งยืน
        การพัฒนาเมืองที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของคนทุกกลุ่มบนพื้นฐานความพร้อมและปัจจัยแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคตของประเทศไทย เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการประยุกต์ใช้และต่อยอดจากเมืองที่มีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อยู่แล้วของแต่ละภูมิภาค เช่น เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย (Age-friendly City) เมืองสุขภาวะ (Healthy City) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้การพัฒนาเมืองในอนาคตสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่และสังคมที่ยั่งยืนต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มที่ 4
 
กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการเชิงพื้นที่: ความร่วมมือทุกภาคส่วนและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Governance)
        การพัฒนาเชิงพื้นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการมีลักษณะเป็น Multi-Level Governance ทั้งจากมุมมองภาครัฐที่ประกอบด้วย ระดับส่วนกลาง/รัฐบาลกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัดและท้องถิ่น/ชุมชน และในขณะเดียวกันการพัฒนาจำเป็นจะต้องตอบโจทย์ทั้งการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน การตอบโจทย์ความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้มั่นคงของภาคประชาสังคม เป็นการตอบโจทย์ทั้งในระดับสาขา การผลิตและบริการ และการตอบโจทย์ในรายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม (Collaborative Governance) ที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาพื้นที่ในหลากหลายมิติ และอำนวยความสะดวกให้ภาคีการพัฒนา เช่น ภาคเอกชนและประชาสังคม มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผล พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีความสำเร็จการดำเนินงานของภาคีการพัฒนาในการบริหารจัดการพื้นที่ เช่น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด และ "บางปูโมเดล” ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนังครบวงจร จังหวัดสมุทรปราการ ฯลฯ
 
ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มที่ 5
 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์