ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เตรียมจัดประชุมประจำปี 2562 “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก”
วันที่ 22 ส.ค. 2562
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประชุมประจำปี 2562 เรื่อง "พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดประชุมประจำปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ ห้องประชุม 521 โดยมี ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ประธานคณะทำงานด้านวิชาการ และนายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ซึ่งเป็นคณะทำงานด้านวิชาการและคณะทำงานด้านอำนวยการการจัดประชุมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยการจัดประชุมครั้งนี้มี ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี 2562 ของ สศช.

ในการประชุม คณะทำงานด้านวิชาการ และคณะทำงานอำนวยการจัดประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. ทั้ง 6 ชุด ได้แก่ ด้านการเงินและที่พัก ด้านสถานที่และจัดเลี้ยง ด้านการต้อนรับ ด้านประชาสัมพันธ์และพิธีการ ด้านยานพาหนะ ความปลอดภัยและการจราจร และด้านการเชิญและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการเตรียมการจัดประชุมประจำปี 2562 ของคณะทำงานแต่ละชุด 

สำหรับกรอบสาระการประชุมฯ มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based Development) ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว โดยจะนำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเชิงพื้นที่ ความสำเร็จ และความก้าวหน้าของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระยะที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคและประเด็นท้าทาย และสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการต่อไปในระยะที่เหลือของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

การประชุมภาคเช้า จะนำเสนอภาพรวมของการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ส่วนภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) ภาคและพื้นที่ : ขับเคลื่อนประเทศด้วยความเจริญเติบโตที่ทั่วถึง (2) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) : เชื่อมไทย เชื่อมโลก (3) โครงสร้างพื้นฐาน : เชื่อมโยงโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (4) เมืองน่าอยู่ : แข่งขันได้ สังคมยั่งยืน และ (5) การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ : ความร่วมมือทุกภาคส่วนและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Governance) 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการหน้าห้องประชุม ซึ่งจะนำเสนอกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งโครงการสำคัญของภาครัฐและการดำเนินงานของภาคีการพัฒนาอื่น ๆ โดยขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา นำผลงานมาจัดแสดง เช่น การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)  การพัฒนารถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า และรถไฟทางคู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่  การพัฒนานวัตกรรมระดับพื้นที่ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ การพัฒนา "บางปูโมเดล” ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนังครบวงจร จังหวัดสมุทรปราการ  ขอนแก่น SMART City  เวลเนสซิตี้เมืองสุขภาวะดีเพื่อผู้สูงอายุ  ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น champions มีคุณค่าสูง เช่น ผ้าไทยคุณภาพ/การออกแบบดี เป็นต้น และแผนพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานสมาชิกวุฒิสภา องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,500 คน 

ข่าว :    พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :   เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์