ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ระดมความเห็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ 21 ส.ค. 2562
เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ประเด็น "การพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ร่วมประชุมจากส่วนราชการส่วนกลางและในพื้นที่ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน รวมประมาณ 100 คน 

ในโอกาสนี้ นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้บรรยายเรื่อง "นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” และ นางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. บรรยายเรื่อง "แผนพัฒนาภาคใต้ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว”

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในประเด็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก รวมทั้งบูรณาการการดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่การพัฒนา ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งแผนงานโครงการดังกล่าวจะได้นำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดตามความเหมาะสม โดย สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) จะได้นำผลการหารือนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อไป

ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์