ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมหารือคัดเลือกตัวชี้วัดสะท้อนข้อมูลระดับการพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภูมิภาค
วันที่ 19 ส.ค. 2562
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภูมิภาค ณ ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ในระดับพื้นที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ สศช. ประมาณ 100 คน
 
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะสะท้อนข้อมูลระดับการพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภูมิภาค ในเรื่องต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ระดับการพัฒนาของประเทศ เช่น ปัญหาความยากจน การไม่มีงานทำ ขาดรายได้ ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษา การเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง ปัญหาขาดความโปร่งใส ขาดความยุติธรรม การเข้าถึงพลังงาน ปัญหาคอร์รัปชัน ปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากภัยพิบัติ ภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำสะอาด น้ำท่วม ปัญหาโลกร้อน ปัญหาตัดไม้ทำลายป่า และปัญหาประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้รัฐบาลได้มีข้อมูลเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในระดับจังหวัด ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนชี้วัดระดับการพัฒนาที่มีความสำคัญในเชิงพื้นที่ และได้รับการคัดเลือกให้สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงในระดับจังหวัดได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดการจัดทำนโยบายและจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนได้รับการแก้ไขจากภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ส่วนการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ Localization ในระดับนโยบาย คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ให้ สศช. ดำเนินการจัดกลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ โดย สศช. ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda จัดกลุ่มจังหวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มจังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ำสูง ยังขาดความพร้อม ขาดศักยภาพ กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพและพร้อมจะต่อยอด และกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายศักยภาพไปภายนอก 

ทั้งนี้ สศช. ได้จัดทำข้อมูลระดับพื้นที่ คือตัวชี้วัดระดับจังหวัด โดยมีแหล่งข้อมูลที่สำคัญ คือ กรมพัฒนาชุมชน (พช.) จัดทำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) 2560 และตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 2559 และดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันกำหนดตัวชี้วัดระดับจังหวัดที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดกรอบสำคัญที่ต้องเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับสากล โดยแบ่งระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 17 เป้าหมาย ออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ หรือเรียกว่า "กลุ่ม 5P” (people, prosperity, planet, peace and partnership) ตามหลักของสหประชาชาติ แล้วทำการชี้วัดระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนว่ากลุ่มไหนใน 5 กลุ่มผ่านเกณฑ์ กลุ่มไหนไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้องและเกิดความคุ้มค่าต่อไป

ข่าว/ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์