ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในจังหวัดพัทลุงและสงขลาฯ
วันที่ 16 ส.ค. 2562
เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2562 นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับนางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติในการระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ "ประเด็นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในจังหวัดพัทลุงและสงขลา รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร (ยางพารา) และการค้าชายแดนในจังหวัดสงขลา” ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ร่วมประชุมจากส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการในพื้นที่ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา และประชาชน รวมประมาณ 60 คน 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการค้าชายแดน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา รวมทั้งเพื่อบูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่การพัฒนาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งแผนงานโครงการดังกล่าวจะได้นำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามความเหมาะสม และ สศช. จะได้นำผลการหารือนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อไป

ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์