ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัด SDGs ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และภูมิภาค ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 13 ส.ค. 2562
 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัด SDGs ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ห้อง Mayfair Ballroom A โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สศช.
 
 การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับตัวชี้วัด SDGs ระดับจังหวัด ที่สามารถรายงานสถานะและผลการขับเคลื่อนการพัฒนาของพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และเป้าหมายโดยรวมของประเทศ นำเสนอผลการกลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นสำหรับตัวชี้วัด SDGs ระดับจังหวัด และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ในด้านการจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่และความเหมาะสมของตัวชี้วัดในการสะท้อนหรืออธิบายสถานการณ์การพัฒนาของพื้นที่ในประเด็นต่าง ๆ
 
 การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ (Localizing the SDGs) เป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของพื้นที่และนโยบายระดับชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 ได้มอบหมายให้ สศช. หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนระดับการพัฒนาและประเด็นปัญหาในระดับพื้นที่ และนำไปสู่การกำหนดนโยบายและประเด็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป
 
 
ข่าว/ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์