ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
จัดอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม แก่บุคลากร สศช.
วันที่ 9 ส.ค. 2562
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม” ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี อาจารย์พรสวรรค์ วินิจสร  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ เป็นวิทยากร

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน คือ วันที่ 7 -9 สิงหาคม 2562  ซึ่งตลอดทั้ง 3 วันนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับรู้และเข้าใจถึง เทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ การเขียนหนังสือโต้ตอบระหว่างส่วนราชการ และการจดบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และครอบคลุมในเนื้อหาสาระ โดยหลังจากฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถถ่ายทอดและสื่อสารถึงเนื้อหาสาระสำคัญในหนังสือราชการและรายงานการประชุมให้แก่ผู้อื่นสามารถรับรู้และเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานของตนเองได้ต่อไปในอนาคต

ข่าว : ธนเทพ ปลายแก่น
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี และ ธนเทพ ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์