ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ฐานสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต”
วันที่ 9 ส.ค. 2562
          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการบรรยายเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ฐานสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้บรรยาย ดร.มีชัย วีระไวทยะ ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์  

          การจัดบรรยายดังกล่าวเป็นดำริของประธานสภาฯ ที่ประสงค์ให้กรรมการสภาฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร รวมถึงการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้ความรู้ในเรื่องที่สำคัญต่อโลกในอนาคต 

          ดร.มีชัย  วีระไวทยะ ได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงปี 2517 – ปัจจุบัน โดยสรุปเป็น  5 เส้นทาง ดังนี้ (1) ลดการเกิด โดยวิธีการคุมกำเนิด ที่อาศัยความร่วมมือจากครู นักเรียน เจ้าของร้านชำในหมู่บ้าน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุมกำเนิดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกสนาน อาทิ เกม เพลง รวมถึงจัดกิจกรรมหมันวันพ่อเพื่อรักษามรดก และจัดให้มีเงินกู้ปลอดครรภ์ ผลการดำเนินการตั้งแต่ปี 2517 – 2545 ทำให้จำนวนบุตรต่อครอบครัวลดลงจาก 7 คน เหลือ 1.5 คน อัตราการเพิ่มประชากรลดลงจาก 3.3% เหลือ 0.6% (2) ลดการตาย จากการติดเชื้อเอดส์ (HIV) ด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ตำรวจ ทหาร เยาวชน นักศึกษา และนักเรียน รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ผลจากการรณรงค์ในประเทศระหว่างปี 2534 - 2547 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ลดลง 90%  และธนาคารโลกสรุปว่าเมื่อสิ้นปี 2560 มีผู้รอดชีวิตจากการติดเชื้อเอดส์ จำนวน 10 ล้านคน (3) การระดมทุนลักษณะใหม่ โดยการจัดตั้งบริษัท พัฒนาประชากร จำกัด ที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (4) ลดความยากจน โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทและหมู่บ้านที่ยากจน มีการจัดทำโครงการร่วมพัฒนาและสร้างงานในหมู่บ้าน เป็นโครงการ CSR มีการจัดตั้ง "ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน” เน้นให้คนจนกู้ โดยมีการอบรมให้ความรู้ก่อนให้กู้ทั้งด้านวิชาชีพและการทำบัญชี ซึ่งร้อยละ 50 ของผลกำไรจะคืนสู่หมู่บ้าน จัดกิจกรรมปลูกป่าล้างหนี้ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ (5) ปฏิรูปการศึกษา โดยจัดตั้งโรงเรียนเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ เริ่มต้นที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยโรงเรียนมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชีวิตและรายได้ของทุกคนในชุมชนรอบโรงเรียน เน้นให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพควบคู่ไปกับหลักสูตรแกนกลาง รวมถึงการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน เช่น การคัดเลือกและประเมินครู คัดเลือกนักเรียนรุ่นใหม่โดยนักเรียนรุ่นพี่ ฯลฯ มุ่งสร้างเด็กให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ แบ่งปันเป็น บริหารจัดการเป็น อดทนและไม่ย่อท้อ มีความสุข และส่งเสริมความเสมอภาคในทุกเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ โดยมีโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 รุ่น 134 โรงเรียนใน 54 จังหวัด ร่วมกับ 32 หน่วยงาน 

          สำหรับการบรรยายครั้งนี้ มีกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  นายรัชตะ  รัชตะนาวิน และนายณัฐพร  จาตุศรีพิทักษ์ และผู้แทนกรรมการสภาฯ พร้อมด้วย นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศช. จากทุกสายงาน รวมจำนวน 65 คน 

          โอกาสนี้ รองเลขาธิการฯ ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร และประธานสภาฯ เป็นผู้แทน สศช. มอบของที่ระลึกให้กับผู้บรรยาย พร้อมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

ข่าว :   พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี
เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ฐานสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์