ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะเจ้าหน้าที่ สศช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
วันที่ 9 ส.ค. 2562
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน พร้อมนางสาวเสาวนีย์ เจตินัย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับฟังธรรมบรรยายและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธเจ้า ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม "รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ปีที่ 2” ครั้งที่ 4 เรื่อง "ตามรอยธรรม ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ผ่านพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา” ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สศช. ที่ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและอนุมัติให้จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา ให้กับข้าราชการและบุคลากร สศช.ทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเจริญสติ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

ในโอกาสนี้ คณะเจ้าหน้าที่ สศช. ได้มีโอกาสรับฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา สู่การเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีจิตสำนึกแห่งความเสียสละ จิตอาสา และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จากพระเทพญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทร์ ซึ่งมีสาระสำคัญเรื่องการเป็นคนดี ทำความดี โดยรักษาสัจจะ 5 ประการ ได้แก่ สัจจะต่อหน้าที่ สัจจะต่อการงาน สัจจะต่อบุคคล สัจจะต่อวาจา และสัจจะต่อความดี และการสร้างสังคมแห่งความรักและความสามัคคี โดยยึดถือหลักการทำงานร่วมกัน  4 ด้าน ได้แก่  สมานไมตรี -  วจีไพราะ -  สงเคราะห์ประชาชน และ เสมอต้นเสมอปลาย

นอกจากนี้ นายวิชัย จรรยาทิพสกุล ประธานพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา และนางสาวรวิวรรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สศช. และนำชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ห้องจัดแสดง 3 ห้อง ได้แก่ ห้องพระราชประวัติ ห้องพระอุโบสถหรือห้องศรีมหาโพธิ์ ทำให้คณะผู้เข้าชมได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบูรพกษัตริย์ไทย รวมทั้งซาบซึ้งในความเป็นแบบอย่างด้านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ สุจริต และกตัญญูกตเวที ของพระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ) หรือ "ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ” ซึ่งเป็นพระสงฆ์รูปสำคัญของประเทศไทยด้วย

ข่าว : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (นางสาวเมฐติญา วงษ์ภักดี)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์