ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช.จัดอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2
วันที่ 5 ส.ค. 2562
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางชุลีพร บุณยมาลิก รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทางด้านวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 (กรุงเทพและปริมณฑล) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ประมาณ 150 คน

นางชุลีพร กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้ SEA ถูกใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมา ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาและผลักดันให้มีการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เนื่องจาก SEA จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนหรือแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเน้นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและการคัดค้านต่อต้านของชุมชน ซึ่งทำให้การตัดสินใจนั้น มีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

เนื่องจากที่ผ่านมา เครื่องมือซึ่งใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ อย่าง EIA นั้น มีข้อจำกัด ไม่สามารถนำมาช่วยในการตัดสินใจภาพรวมเชิงนโยบาย ระดับใหญ่กว่าโครงการได้ เช่น ระดับนโยบายเชิงพื้นที่ เพื่อทำให้การตัดสินใจในการพัฒนามีการพิจารณาทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ นำไปสู่ผลลัพธ์การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และบรรเทาความเสี่ยงได้มากกว่าทางเลือกระดับโครงการใดโครงการหนึ่ง

โดยกล่าวว่าการพัฒนาและผลักดันให้เกิดระบบ SEA ได้ถูกกำหนดไว้ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ได้กำหนดให้มีการผลักดันและนำแนวทาง SEA ให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้การผลักดันให้ SEA ให้มีผลเป็นรูปธรรมได้ถูกกำหนดไว้ ทั้งในแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการนำ SEA ไปดำเนินการยังไม่ได้รับการผลักดันอย่างเป็นระบบและมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ ร่วมกับ สผ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA โดยมีสภาพัฒน์ และ สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ขึ้นภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่ง กพย. ได้มีมติเมื่อ 19 กันยายน 2561 เห็นชอบข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อน SEA และ SEA Guideline ที่คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้มีการขับเคลื่อน SEA ได้อย่างเป็นรูปธรรมและถูกต้อง เหมาะสม 

สภาพัฒน์เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดทำ SEA โดยได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA จำนวน 5 ครั้งๆละ 5 วัน ทั่วประเทศ และการสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจะได้มีการปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ SEA Guideline ของประเทศให้มีความเหมาะสม รอบคอบ รัดกุม และชัดเจนในการนำไปสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้นด้วย 

สำหรับการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ในวันนี้ เป็นการอบรมครั้งที่สอง โดยในครั้งแรก จัดอบรมที่ จ.อยุธยา 5 วัน สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24 – 26 และ 30-31 กรกฎาคม 2562 ช่วงแรกเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดทางด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง และพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปรับใช้และกำกับการจัดทำ SEA ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบ ได้แก่ 1) การบรรยายเนื้อหา SEA จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยากรประจำกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 2) การศึกษา SEA จากกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการออกแบบและประเมินทางด้าน SEA และ 3) สอดแทรกเทคนิคต่างๆ ผ่านการเล่นเกมส์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้และความเข้าใจในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ส่วน ช่วงที่สอง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มย่อย โดยเชิญผู้บริหารจาก กทม. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน มาร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมด้วย

ข่าว : ธนเทพ ปลายแก่น
ภาพ : ปราณี ขวัญเกิด / เมฐติญา วงษ์ภักดี / ธนเทพ ปลายแก่น 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์