ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สพต. ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ชายแดน
วันที่ 2 ส.ค. 2562
เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย  เกียรติ์ภราดร ผู้อำนวยการส่วนภาคใต้ชายแดน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส โดยเป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญที่มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 

สำหรับโครงการสำคัญที่มีความสอดคล้องดังกล่าว อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร กิจกรรมคันกั้นน้ำบ้านเกาะหม้อแกง (เพิ่มเติม) ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย กิจกรรมก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) 2 ชั้น โรงพยาบาลปัตตานี พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร การปรับปรุงห้องผ่าตัด ณ โรงพยาบาลปัตตานี และโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนบ้านโคก – สุไหงโก-ลก โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป็นผู้ให้ข้อมูลการดำเนินโครงการพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 

ทั้งนี้ สพต. จะได้สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์