ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิด
วันที่ 1 ส.ค. 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิด (3 Practical Thinking Skills for NESDC Workshop)  ณ ห้อง 511 สศช. โดยมี อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation and Enterprise Architecture เป็นวิทยากร 

ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร สศช. ได้แก่ นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ และ นางนภัสชล ทองสมจิตร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สศช. ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย

สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกระบวนการคิดที่มีเหตุผล รู้จักประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดจากมุมมองรอบด้านของผู้อื่นที่แตกต่าง และสามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่หลากหลายในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง สังคม องค์การ และประเทศ ทั้งนี้ เพื่อประกอบการวางแผนหรือการตัดสินใจของตนเอง ให้รอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

ข่าว/ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์