ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
วันที่ 31 ก.ค. 2562
เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2562 นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางชุลีพร บุณยมาลิก รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 150 คน เข้าร่วมการประชุมผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  

การประชุมได้แบ่งเป็น 2 พื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีข้อเสนอโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและอาหารเพื่อการบำบัด โครงการพัฒนา Functional Food Products โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bio–Pack จากอ้อย  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ โครงการการขับเคลื่อนผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โครงการพัฒนานวัตกรรมโรงงานอุตสาหกรรมชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์แปรรูปคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อเสนอโครงการดังกล่าวไปดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์