ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช.ระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
วันที่ 25 ก.ค. 2562
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวลดาวัลย์ คำภา ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นครั้งที่ 4 "บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัดระยอง และการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และ ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (ICEM) ภายใต้ โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : จังหวัดระยอง  ณ ห้อง 511 สศช. โดยมีผู้แทนจากจังหวัดระยองที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการนำร่อง SEA อนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยมี นางชุลีพร บุณยมาลิก รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของไทย ในการประชุมครั้งนี้ด้วย 

นางสาวลดาวัลย์ คำภา กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและหารือประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการนำร่อง SEA ในจังหวัดระยอง และการดำเนินโครงการศึกษา SEA ในพื้นที่อื่นๆ ที่กำลังดำเนินการในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ทั้งนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ร่างแนวทาง SEA ของประเทศไทยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์รอบคอบ รัดกุม และชัดเจนในการนำไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

สำหรับการประชุมดังกล่าวได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เป็นการนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นที่ผ่านมา (ครั้งที่1 -3) โดย Dr.Jeremy Carew-Reid หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้าน SEA จาก International Centre for Environmental Management (ICEM) จากนั้นเป็นการนำเสนอ บทเรียนของภาคเอกชนที่ได้รับจากโครงการนำร่อง SEA กับการพัฒนาจังหวัดระยอง โดย นายธนพล เมาลานนท์ วิศวกรอาวุโส บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตามด้วยการนำเสนอบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ SEA ของไทยในโครงการลุ่มน้ำปราจีนบุรี – บางประกง ลุ่มน้ำสะแกกรัง และลุ่มแม่น้ำชี – มูล โดย นายจรัส เทพอวยพร ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขานุการกำกับดูแลโครงการ SEA ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขานุการกำกับดูแลโครงการ SEA ลุ่มน้ำสะแกกรัง สทนช. และ นางสาวฉวี วงศประสิทธิพร ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์  เลขานุการกำกับดูแลโครงการ SEA ลุ่มน้ำมูล สทนช.

ส่วนช่วงบ่าย เป็นการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) โดยมี Dr.Jeremy Carew-Reid หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้าน SEA และ Dr.David Annadale ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA จาก ICEM เป็นวิทยากรในการนำเสนอและเป็นผู้นำในการเปิดประเด็นอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง สศช. จะประมวลความเห็นและสรุปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการประชุมเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ SEA ที่มีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ พิจารณาใช้ในการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ของประเทศไทยต่อไป 

ข่าว/ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์