ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช.จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน 
วันที่ 24 ก.ค. 2562
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เรื่อง "การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน” ภายใต้ โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัดระยอง ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งโครงการนำร่องฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ภายใต้สัญญาร่วมกับศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (International Centre for Environmental Management: ICEM) โดยความร่วมมือกับ สศช. มีระยะเวลาดำเนินโครงการถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

นางชุลีพร บุณยมาลิก รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการว่า สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ก็ได้กำหนดให้มีการผลักดันระบบ SEA ให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้การผลักดันให้มีการนำ SEA มาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ถูกกำหนดไว้ ในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้วย นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้ สศช. ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาระบบ SEA เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อจัดทำข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ซึ่ง กพย. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ ร่างข้อเสนอฯ และ ร่างแนวทาง SEA ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รวมทั้งเห็นว่าควรมีการจัดทำโครงการนำร่อง เพื่อนำ ร่างข้อเสนอฯ และ ร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังกล่าว มาทดลองดำเนินการในพื้นที่จริง ดังนั้น สศช. จึงได้ดำเนินโครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยได้เลือกจังหวัดระยองเป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากจังหวัดระยองมีความโดดเด่นด้านการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีปัญหาและความท้าทายที่จะต้องเผชิญในอนาคตด้วย 

ในการดำเนินงานโครงการนำร่อง SEA กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมการจัดทำตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ โดยการนำเครื่องมือสำคัญคือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่และลุ่มน้ำที่มีความซับซ้อน โดยใช้จังหวัดระยองเป็นพื้นที่นำร่อง และกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นจำนวน 3 ครั้งที่จังหวัดระยอง โดยใน ครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่คนในจังหวัดระยองให้ความสนใจมากที่สุด อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดขอบเขตของโครงการ และการประเมินข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดระยอง ครั้งที่สอง เมื่อเดือนมิถุนายน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะประเมินผลกระทบโดยการเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่การพัฒนาเป็นไปตามปกติ (ไม่มีแผนพัฒนาจังหวัดระยอง) และกรณีที่มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 - 2565 อย่างเต็มรูปแบบ 

และในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยจะเป็นการปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน และมาตรการการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนและภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565 รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยองฉบับใหม่ในระยะต่อไป ตลอดจนเพื่อนำบทเรียนที่ได้จากโครงการนำร่องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ซึ่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์รอบคอบ รัดกุม และชัดเจนในการนำไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวลดาวัลย์ คำภา ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน สศช. ได้กล่าวปิดการประชุมด้วย

ข่าว/ถ่ายภาพ : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์